Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
21. aprill 2015
O-000043/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000043/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, fraktsiooni PPE nimel

 Teema: Hiljutised rändajaid vedanud laevadega juhtunud õnnetused Vahemerel

Arvatakse, et ligikaudu 900 isikut hukkus, kui laupäeval, 18. aprillil 2015. aastal läks Liibüa rannikul ümber immigrante vedanud kalalaev. Juhtum leidis aset Liibüa rannikuvetes, Itaalia saarest Lampedusa 193 km kaugusel lõunas.

Õnnetus on seotud rändajate lainega, kes püüavad lahkuda Liibüast ja jõuda Itaalia rannikule. Aasta algusest on hukkunud enam kui 1500 Euroopasse jõuda püüdnud isikut. Lähiajal on vaja rohkem vahendeid Vahemerel inimelude päästmiseks ning inimkaubanduse võrgustike otsustavaks hävitamiseks. Komisjonil palutakse neid asjaolusid arvesse võttes vastata järgmistele küsimustele.

– Kas komisjon kavatseb kaaluda ELi ja ÜRO ühise mereväeoperatsiooni korraldamist Liibüa rannikul, et peatada inimkaubandus, hävitada kriminaal- ja terrorivõrgustikud (eelkõige Liibüa sadamates tegutsevad võrgustikud) ja päästa inimelusid?

– Millised on komisjoni konkreetsed plaanid selleks, et liikmesriigid annaksid rohkem vahendeid (personali ja varustust) ühisoperatsioonideks, mille eesmärk on päästa elusid ning tagada rändajate ja nende päästjate kaitse kurjategijate ja terroristide eest rahvusvahelistes vetes?

– Kas komisjon esitab suunised kriisilahendusmehhanismi loomiseks, millega nähakse ette varjupaigataotlejate hajutamine üle kogu Euroopa Liidu, et vähendada asjaomaste liikmesriikide koormust?

– Milliseid tulemusi on andnud ELi dialoog Aafrika Liiduga ja Araabia Liigaga ning päritolu- ja transiitriikidega küsimuses, milline on nende vastutus varjupaigataotlejate probleemi käsitlemisel nende territooriumil ja võitluses inimkaubanduse vastu?

– Kuidas kavatseb komisjon suurendada Frontexi eelarvet ja inimressursse ning toetada probleemist kõige enam mõjutatud liikmesriike, et nad saaksid aidata tõhusalt kaasa laiendatud otsingu- ja päästeoperatsioonidele ning ELi ranniku kaitsmise operatsioonidele?

– Kas komisjon kavatseb suurendada viivitamatult EUROPOLi Mare ühisoperatsiooni meeskonna rolli, kuna see on peamine koordinaator võitluses halastamatute kurjategijate vastu, kes on süüdi tuhandete rändajate surmas?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave