Parlamentiniai klausimai
PDFWORD
2015 m. balandžio 21 d.
O-000043/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000043/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, PPE frakcijos vardu

 Tema: Naujausios migrantų laivų katastrofos Viduržemio jūroje

Apie 900 asmenų laikoma žuvusiais 2015 m. balandžio 18 d., šeštadienį emigrantų pilnam žvejybiniam laivui apsivertus prie Libijos krantų. Katastrofa įvyko netoli Libijos teritorinių vandenų, 193 km į pietus nuo Italijai priklausančios Lampedūzos salos.

Tai įvyko per patį migrantų, bandančių palikti Libiją ir plaukiančių prie Italijos krantų, antplūdį. Nuo metų pradžios daugiau nei 1 500 asmenų žuvo bandydami patekti į Europą. Viduržemio jūroje nedelsiant reikia daugiau pajėgumų, reikalingų norint gelbėti gyvybes ir galutinai išardyti prekybos žmonėmis tinklus. Ar, atsižvelgiant į tai, Komisija galėtų atsakyti į šiuos klausimus:

– Ar ji svarsto galimybę atlikti bendrą ES-JT karinio laivyno operaciją prie Libijos krantų, siekiant nutraukti prekybą žmonėmis, suardyti nusikaltėlių ir teroristų tinklus (ypač veikiančius iš Libijos uostų) ir galiausiai išgelbėti gyvybes?

– Kokių konkrečių planų ji turi siekiant priversti valstybes nares daugiau išteklių (personalo ir įrangos) skirti bendroms gelbėjimo operacijoms, kuriomis siekiama gelbėti gyvybes ir užtikrinti migrantų bei juos gelbėjančių komandų saugumą nuo tarptautiniuose vandenyse veikiančių nusikaltėlių ir teroristų?

– Ar Komisija pateiks kovos su krize mechanizmo gaires, numatant ES masto prieglobsčio prašytojų paskirstymo sistemas, kuriomis būtų palengvinama našta konkrečioms valstybėms narėms?

– Kokie yra ES dialogo su Afrikos Sąjunga ir Arabų Lyga bei kilmės ir tranzito šalimis, rezultatai, kiek tai susiję su jų atitinkama atsakomybe priimant prieglobsčio prašančius asmenis savo teritorijose ir kovojant su prekyba žmonėmis?

– Kaip Komisija ketina stiprinti agentūros Frontex biudžeto ir žmogiškuosius išteklius ir suteikti paramą labiausiai paveiktoms valstybėms narėms, kad jos galėtų veiksmingai prisidėti prie platesnio masto paieškos ir gelbėjimo operacijų, siekiant užtikrinti ES pakrančių saugumą?

– Ar Komisija yra pasirengusi nedelsiant sustiprinti Europolo bendrų operacijų grupės „Mare“, kaip pagrindinio veiksmų koordinatoriaus kovojant su negailestingais nusikaltėliais, atsakingais už tūkstančių migrantų mirtis, vaidmenį?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas