Parlementaire vragen
PDFWORD
21 april 2015
O-000043/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000043/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, namens de PPE-Fractie

 Betreft: Recentste rampen met migrantenschepen op de Middellandse Zee

Gevreesd wordt dat maar liefst 900 mensen zijn omgekomen nadat zaterdag 18 april 2015 een met migranten volgestouwde vissersboot voor de Libische kust is gekapseisd. Het incident deed zich voor in een gebied net buiten de Libische wateren, 193 km ten zuiden van het Italiaanse eiland Lampedusa.

Dit voorval is een tragisch hoogtepunt in een golf van migranten die vanuit Libië de Italiaanse kust proberen te bereiken. Sinds het begin van dit jaar hebben meer dan 1 500 mensen het leven gelaten bij pogingen om Europa te bereiken. Er zijn op de Middellandse Zee ogenblikkelijk meer middelen nodig om levens te redden en mensensmokkelnetwerken krachtdadig te ontmantelen. In het licht van deze omstandigheden worden aan de Commissie de volgende vragen gesteld:

– Overweegt zij de mogelijkheid om voor de Libische kust een gezamenlijke militaire mariene operatie van de EU en de VN op touw te zetten om de mensensmokkel een halt toe te roepen, criminele en terroristische netwerken te vernietigen (met name die welke vanuit de Libische havens opereren) en uiteindelijk levens te redden?

– Welke concrete plannen heeft zij om de lidstaten meer middelen (personeel en uitrusting) te doen bijdragen aan gezamenlijke reddingsoperaties, om levens te redden en migranten en reddingsteams te beschermen tegen criminelen en terroristen in internationale wateren?

– Zal zij richtsnoeren voorstellen voor een crisismechanisme, bestaande uit een systeem om asielzoekers over het hele grondgebied van de Unie te verspreiden om de druk op de betrokken lidstaten te verlichten?

– Welke resultaten heeft de dialoog van de EU met de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga en met de landen van herkomst en doorreis opgeleverd met betrekking tot hun respectieve verantwoordelijkheden bij de opvang van asielzoekers op hun eigen grondgebied en bij de bestrijding van mensenhandel?

– Hoe is zij van plan Frontex meer middelen en personeel te verschaffen en de meest getroffen lidstaten steun te verlenen, zodat zij doeltreffend tot uitgebreide opsporings- en reddingsacties en operaties ter beveiliging van de EU-kustlijn kunnen bijdragen?

– Is zij bereid het gezamenlijk operationeel team Mare van Europol onverwijld een grotere rol te laten spelen als de centrale coördinator van de strijd tegen meedogenloze criminelen die de dood van duizenden migranten op hun geweten hebben?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling