Parlamentné otázky
PDFWORD
21. apríla 2015
O-000043/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000043/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, v mene skupiny PPE

 Vec: Nedávne tragédie lodí prevážajúcich migrantov v Stredozemnom mori

Existujú obavy, že po prevrátení rybárskej lode plnej prisťahovalcov pri líbyjskom pobreží v sobotu 18. apríla zahynulo až 900 ľudí. K nešťastiu došlo v oblasti, ktorá už nepatrí do líbyjských vôd, 193 km južne od talianskeho ostrova Lampedusa.

To sa koná v čase, keď sa vlna migrantov snaží odísť z Líbye na talianske pobrežie. Pri pokuse dostať sa do Európy zahynulo od počiatku roku viac než 1 500 osôb. V bezprostrednom časovom rámci je potrebné zaistiť viac prostriedkov na záchranu životov a na rázne rozbitie sietí obchodovania s ľuďmi v Stredozemnom mori. S ohľadom na uvedené skutočnosti kladieme Komisii tieto otázky:

– Zvažuje Komisia možnosť uskutočnenia spoločnej vojenskej námornej operácie EÚ a OSN pri líbyjskom pobreží s cieľom zastaviť obchodovanie s ľuďmi, zničiť zločinecké a teroristické siete (najmä tie, ktoré operujú z prístavov v Líbyi) a v konečnom dôsledku zachraňovať životy?

– Aké má Komisia konkrétne plány, aby členské štáty podnietila k výraznejšiemu prispievaniu zdrojmi (pokiaľ ide o personál a vybavenie) na spoločné záchranné operácie zamerané na záchranu životov a zaistenie bezpečnosti migrantov a tímov, ktoré ich zachraňujú, pred zločincami a teroristami v medzinárodných vodách?

– Navrhne Komisia usmernenia pre krízový mechanizmus, ktorý by zahŕňal celoeurópsky distribučný systém pre žiadateľov o azyl, v záujme zníženia zaťaženia dotknutých členských štátov?

– Aké sú výsledky dialógu EÚ s Africkou úniou, Ligou arabských štátov a krajinami pôvodu a tranzitu, pokiaľ ide o ich zodpovednosť za zaobchádzanie so žiadateľmi o azyl na ich vlastnom území, ako aj v boji proti obchodovaniu s ľuďmi?

– Ako chce Komisia posilniť rozpočtové a ľudské zdroje agentúry Frontex a poskytovať podporu pre najviac postihnuté členské štáty, aby mohli účinne prispievať k rozšíreným pátracím a záchranným operáciám a operáciám na zabezpečenie pobrežia EÚ?

– Je Komisia ochotná bezodkladne posilniť úlohu spoločného operačného tímu Europolu „Mare“ ako kľúčového koordinátora činností proti bezohľadným zločincom, ktorí sú zodpovední za smrť tisícov migrantov?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie