Parlamentsfrågor
PDFWORD
21 april 2015
O-000043/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000043/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Barbara Matera, Salvatore Domenico Pogliese, Alessandra Mussolini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, Carlos Coelho, Daniel Buda, för PPE-gruppen

 Angående: De senaste tragedierna med flyktingfartyg på Medelhavet

Så många som 900 personer befaras ha omkommit när en fiskebåt fullastad med flyktingar kantrade utanför Libyens kust lördagen den 18 april 2015. Händelsen inträffade i ett område strax utanför libyska farvatten, 193 km söder om den italienska ön Lampedusa.

Detta sker i samband med att en våg av flyktingar försöker ta sig från Libyen till den italienska kusten. Sedan början av året har fler än 1 500 personer omkommit under sina försök att ta sig till Europa. Det måste snarast sättas in ökade resurser i Medelhavsområdet för att rädda liv och på ett kraftfullt sätt lösa upp nätverken bakom människosmuggling. Mot bakgrund av dessa omständigheter ber vi kommissionen besvara följande frågor:

– Överväger kommissionen möjligheten att genomföra en gemensam militär EU/FN-insats till sjöss vid Libyens kust för att stoppa människosmuggling, förstöra kriminella nätverk och terroristnätverk (särskilt de som är verksamma i libyska hamnar) och i slutändan rädda liv?

– Vilka konkreta planer har kommissionen för att få medlemsstaterna att bidra med mer resurser (i form av personal och utrustning) till gemensamma räddningsinsatser i syfte att rädda liv och garantera att flyktingar och deras räddningsstyrkor skyddas från brottslingar och terrorister i internationella farvatten?

– Kommer kommissionen att lägga fram riktlinjer för en krishanteringsmekanism med ett EU-omfattande fördelningssystem för asylsökande för att lätta på bördan för de länder som berörs mest av flyktingströmmen?

– Vilka resultat har nåtts i EU:s dialog med Afrikanska unionen och Arabförbundet, och med ursprungs- och transitländer, i fråga om deras respektive ansvar för hanteringen av asylsökande på deras egna territorier och i kampen mot människohandel?

– Hur tänker kommissionen öka Frontex budget och personalresurser, och stödja de medlemsstater som berörs mest, så att de kan bidra effektivt till utökade sök- och räddningsinsatser och insatser för att skydda EU:s kustlinje?

– Är kommissionen beredd att utan dröjsmål stärka rollen för Europols gemensamma insatsgrupp Mare (s.k. JOT Mare) som central samordnare för insatser mot de hänsynslösa brottslingar som är ansvariga för tusentals flyktingars död?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande