Парламентарни въпроси
PDFWORD
24 април 2015 г.
O-000044/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000044/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, от името на групата PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D
Ruža Tomašić, от името на групата ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD
Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE

 Относно: Европейски туристически борд

Туризмът генерира над 10% от БВП на ЕС и осигурява работни места за близо 10 милиона граждани, заети в приблизително 1.8 милиона дружества. Туризмът предлага набор от преки и непреки възможности за заетост в почти всички отрасли на националното стопанство.

Независимо от това експертите се опасяват, че пазарният дял на Европа ще спадне с времето, като до няколко години други облагодетелствани туристически дестинации ще заемат неговите позиции.

Европейската туристическа индустрия е изправена пред нарастваща конкуренция от страна на Югоизточна Азия и Близкия изток, които привличат все по-голям брой туристи. Конкуренцията би могла да застраши пазарния дял на Европа, който понастоящем е около 52%. Според Световната организация по туризъм към ООН, ако тази тенденция продължи, се очаква пазарният дял на Европа да спадне до 41% до 2030 г.

В светлината на невероятно високия процент на безработица в средиземноморските държави, по-специално сред младите хора, и предвид нуждата от укрепване на конкурентоспособността на европейския туризъм дали Комисията ще отговори на следния въпрос:

1. Дали тя възнамерява да създаде Европейски туристически борд?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация