Parlamentní otázky
PDFWORD
24. dubna 2015
O-000044/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000044/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, za skupinu ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, za skupinu PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, za skupinu S&D
Ruža Tomašić, za skupinu ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, za skupinu EFDD
Igor Šoltes, za skupinu Verts/ALE

 Předmět: Evropská turistická kancelář

Cestovní ruch vytváří více než 10 % HDP Evropské unie a vytváří pracovní příležitosti pro téměř 10 milionů občanů, které zaměstnává přibližně 1,8 milionu firem. Cestovní ruch nabízí přímo i nepřímo rozmanité pracovní příležitosti téměř ve všech sektorech národní ekonomiky.

Odborníci se nicméně obávají, že podíl EU na trhu bude postupně klesat a že za několik let zaujmou postavení EU jiné turistické destinace.

Evropské odvětví cestovního ruchu čelí zvýšené konkurenci zemí jihovýchodní Asie a Blízkého východu, které lákají stále více turistů. Hrozí, že tržní podíl Evropy, který nyní tvoří přibližně 52 %, vlivem konkurenčního boje poklesne. Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) odhaduje, že pokud bude tento trend pokračovat, sníží se tržní podíl Evropy do roku 2030 na 41 %.

Vzhledem k neuvěřitelně vysoké míře nezaměstnanosti ve středomořských zemích, zejména mezi mladými lidmi, a vzhledem k nutnosti zvýšit konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního ruchu, žádáme Komisi o odpověď na následující otázku:

1. Má Komise v úmyslu vytvořit „Evropskou turistickou kancelář“?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění