Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
24. april 2015
O-000044/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000044/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, for ALDE-Gruppen
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, for PPE-Gruppen
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, for S&D-Gruppen
Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, for EFDD-Gruppen
Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen

 Om: Det europæiske turistbureau

Turisme står for mere end 10 % af EU's BNP og skaber arbejde til næsten 10 mio. borgere, der er ansat af omkring 1,8 mio. virksomheder. Turisme skaber en lang række direkte og indirekte beskæftigelsesmuligheder inden for næsten alle sektorer af den nationale økonomi.

Eksperter er dog bange for, at Europas markedsandel vil falde med tiden, og at andre turistdestinationer vil overtage Europas position inden for et par år.

Europas turistindustri står over for en stigende konkurrence fra Sydøstasien og Mellemøsten, der tiltrækker et stigende antal turister. Konkurrencen kan begrænse Europas markedsandel, der for tiden ligger på 52 %. Hvis denne tendens fortsætter, forventes Europas markedsandel at falde til 41 % i 2030 i henhold til FN's turismeorganisation UNWTO.

I lyset af den utroligt høje arbejdsløshedsprocent i landene omkring Middelhavet, navnlig blandt de unge, og med henblik på at styrke den europæiske turismes konkurrenceevne, bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

1. Agter Kommissionen at oprette et europæisk turistbureau?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse