Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
24. huhtikuuta 2015
O-000044/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000044/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, ALDE-ryhmän puolesta
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, PPE-ryhmän puolesta
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, S&D-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić, ECR-ryhmän puolesta
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, EFDD-ryhmän puolesta
Igor Šoltes, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Euroopan matkailualan neuvosto

Matkailun osuus EU:n bkt:sta on yli 10 prosenttia, ja se työllistää melkein 10 miljoonaa kansalaista noin 1,8 miljoonassa yrityksessä. Matkailu tarjoaa lukuisia suoria ja epäsuoria työllistymismahdollisuuksia lähes kaikilla kansantalouden aloilla.

Asiantuntijat pelkäävät kuitenkin, että Euroopan markkinaosuus pienenee ajan myötä ja muut suositut matkailukohteet valtaavat sen aseman muutaman vuoden sisällä.

Euroopan matkailuala joutuu kilpailemaan lisääntyvässä määrin Kaakkois-Aasian ja Lähi-idän maiden kanssa, jotka houkuttelevat yhä enemmän matkailijoita. Tämä kilpailu saattaa uhata Euroopan markkinaosuutta, joka on tätä nykyä noin 52 prosenttia. Jos suuntaus jatkuu, Euroopan markkinaosuuden odotetaan putoavan 41 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä Maailman matkailujärjestön (UNWTO) mukaan.

Ottaen huomioon Välimeren maiden uskomattoman korkeat työttömyysasteet, erityisesti nuorten parissa ja tarve vahvistaa Euroopan matkailualan kilpailukykyä voisiko komissio vastata seuraavaan kysymykseen:

1. Aikooko komissio perustaa Euroopan matkailualan neuvoston?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus