Parlamentiniai klausimai
PDFWORD
2015 m. balandžio 24 d.
O-000044/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000044/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, ALDE frakcijos vardu
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, PPE frakcijos vardu
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, S&D frakcijos vardu
Ruža Tomašić, ECR frakcijos vardu
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, EFDD frakcijos vardu
Igor Šoltes, Verts/ALE frakcijos vardu

 Tema: Europos turizmo taryba

Turizmo sektorius sukuria daugiau nei 10 proc. ES BVP ir suteikia darbo vietų beveik 10 mln. piliečių, kurie dirba apie 1,8 mln. bendrovių. Šis sektorius siūlo visą įvairovę tiesioginių ir netiesioginių užimtumo galimybių beveik visuose nacionalinės ekonomikos sektoriuose.

Tačiau specialistai baiminasi, kad Europos rinkos dalis ilgainiui sumažės, nes per keletą ateinančių metų ji užleis pozicijas kitoms turistų pamėgtoms vietoms.

Europos turizmo pramonė susiduria su vis didesne konkurencija iš Pietryčių Azijos ir Artimųjų Rytų, kurie pritraukia vis didesnį turistų skaičių. Konkurencija galėtų pakenkti Europos rinkos daliai, kuri šiuo metu sudaro apie 52 proc. Jungtinių Tautų pasaulio turizmo organizacijos vertinimais, šiai tendencijai tęsiantis, Europos rinkos dalis 2030 m. sudarys 41 proc.

Ar, atsižvelgiant į neįtikėtinai aukštą nedarbo lygį Viduržemio jūros regiono šalyse, ypač tarp jaunimo, ir į poreikį stiprinti Europos turizmo sektoriaus konkurencingumą, Komisija gali atsakyti į šį klausimą:

1. Ar ji ketina įsteigti Europos turizmo informacijos tarybą?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas