Deputātu jautājumi
PDFWORD
2015. gada 24. aprīlis
O-000044/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000044/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, ALDE grupas vārdā
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, PPE grupas vārdā
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, S&D grupas vārdā
Ruža Tomašić, ECR grupas vārdā
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, EFDD grupas vārdā
Igor Šoltes, Verts/ALE grupas vārdā

 Temats: Eiropas Tūrisma padome

Tūrisms rada vairāk nekā 10 % no ES IKP un nodrošina darbvietas gandrīz 10 miljoniem cilvēku, kuri strādā teju 1,8 miljonos uzņēmumu. Tūrisms piedāvā dažādas tiešas un netiešas darba iespējas gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs.

Tomēr eksperti bažījas, ka Eiropas tirgus daļa ar laiku samazināsies, un pāris gadu laikā Eiropa var zaudēt tūristu iecienītākā galamērķa statusu.

Eiropas tūrisma nozare saskaras ar pieaugošu konkurenci no Dienvidaustrumu Āzijas un Tuvo Austrumu reģioniem, kuri piesaista arvien vairāk ceļotāju. Konkurence var apdraudēt Eiropas tirgus daļu šajā nozarē, kas pašlaik ir aptuveni 52 %. Ja šī tendence turpināsies, laikā līdz 2030. gadam Eiropas tirgus daļa samazināsies līdz 41 %, liecina Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules Tūrisma organizācijas (UNWTO) prognozes.

Ņemot vērā ārkārtīgi augsto bezdarba līmeni Vidusjūras reģiona valstīs, jo īpaši jauniešu vidū, kā arī nepieciešamību stiprināt Eiropas tūrisma konkurētspēju, lūdzam Komisiju atbildēt uz šādu jautājumu:

1. vai tā plāno izveidot Eiropas Tūrisma padomi?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums