Parlementaire vragen
PDFWORD
24 april 2015
O-000044/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000044/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie
Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie
Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie

 Betreft: Europees bureau voor toerisme

De toeristische sector is goed voor meer dan 10 % van het bbp van de EU en biedt werk aan bijna 10 miljoen burgers die in dienst zijn bij circa 1,8 miljoen bedrijven. Het toerisme biedt diverse directe en indirecte arbeidskansen in bijna alle sectoren van de nationale economie.

Deskundigen vrezen echter dat het marktaandeel van Europa mettertijd zal afnemen, zodat over enkele jaren andere populaire toeristische bestemmingen haar positie zullen overnemen.

De Europese toeristische sector krijgt steeds meer concurrentie van Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten, waar steeds meer toeristen naartoe gaan. Concurrentie kan een bedreiging betekenen voor het marktaandeel van Europa, dat momenteel circa 52 % is. Als deze trend doorzet, verwacht de Wereldorganisatie voor Toerisme van de VN (UNWTO) dat het marktaandeel van Europa zal dalen tot 41 % in 2030.

Kan de Commissie de volgende vraag beantwoorden, met het oog op het onvoorstelbaar hoge werkloosheidspercentage in de mediterrane landen, met name onder jongeren, en gezien het feit dat het concurrentievermogen van het Europees toerisme moet worden versterkt:

1. Is de Commissie van plan een Europees bureau voor toerisme in te stellen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling