Interpelacje
PDFWORD
24 kwietnia 2015
O-000044/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000044/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Urmas Paet, Iskra Mihaylova, Ilhan Kyuchyuk, Martina Dlabajová, Ulrike Müller, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Kaja Kallas, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, w imieniu grupy ALDE
Antonio Tajani, Franc Bogovič, Alberto Cirio, Salvatore Domenico Pogliese, Ivan Štefanec, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Michel Dantin, Milan Zver, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Emil Radev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Herbert Dorfmann, Esteban González Pons, Krišjānis Kariņš, w imieniu grupy PPE
Claudia Tapardel, Isabella De Monte, Nicola Caputo, Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Enrico Gasbarra, Tonino Picula, Tibor Szanyi, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Georgi Pirinski, Eric Andrieu, Demetris Papadakis, Eva Kaili, Momchil Nekov, Tanja Fajon, Biljana Borzan, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, w imieniu grupy S&D
Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR
Rosa D'Amato, Laura Ferrara, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD
Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE

 Przedmiot: Europejska Rada Turystyki

Turystyka generuje ponad 10% PKB Unii Europejskiej i w sektorze tym ok. 1,8 mln firm zatrudnia niemal 10 mln obywateli. Turystyka oferuje bezpośrednio i pośrednio różne możliwości zatrudnienia prawie we wszystkich sektorach gospodarki krajowej.

Jednak eksperci obawiają się, że udział Europy w tym rynku w miarę upływu czasu będzie spadał, a w ciągu kilku lat inne preferowane kierunki turystyczne zajmą jej miejsce.

Europejski przemysł turystyczny boryka się z rosnącą konkurencją ze strony Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu, które to regiony przyciągają coraz większe rzesze turystów. Z powodu konkurencji udział Europy w rynku, wynoszący obecnie ok. 52%, może być zagrożony. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to według Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych udział Europy w rynku może do 2030 r. spaść do 41%.

W świetle niezmiernie wysokiej stopy bezrobocia w krajach śródziemnomorskich, zwłaszcza wśród osób młodych, oraz w związku z koniecznością zwiększenia konkurencyjności turystyki europejskiej, czy Komisja może odpowiedzieć na następujące pytanie:

1. Czy Komisja zamierza ustanowić Europejską Radę Turystyki?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna