Parlamentní otázky
PDFWORD
30. dubna 2015
O-000045/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000045/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Předmět: Inovativní systémy v zemědělství Evropské unie

Má-li si zachovat svou hospodářskou konkurenceschopnost a vyřešit problémy týkající se udržitelnosti, je klíčové, aby zemědělství v EU aktivně podporovalo inovace.

Rozvoj propojeného zemědělství, které mj. využívá vysoce technicky vyspělé senzory s cílem monitorovat zemědělskou produkci a zdravotní stav zvířat, skýtá příležitosti, jak uspořit, napříč celým hodnotovým řetězcem produkce potravin. Tento vývoj zahrnuje také posun směrem k automatizaci dopravy a logistiky, který by zemědělské produkty přiblížil spotřebiteli a umožnil rychlejší a přesnější řízení zásob ve skladech a u maloobchodních prodejců.

Inteligentní zemědělské systémy využívající kamery a další technologie by mohly zdokonalit účinnost zavlažování a dosáhnout úspory vody. Přesné zemědělství, které zahrnuje technologie založené na údajích, včetně nástrojů družicové navigace a internetu, by zemědělcům v EU mohlo pomáhat při správě úrody a snižování použití hnojiv a pesticidů.

Semenné banky EU obsahují bohatý genetický materiál, který by mohl být využit pro účely vyvinutí nových druhů.

Existují však bohužel důvody domnívat se, že vazby mezi výzkumem, zemědělci a potravinářským průmyslem jsou příliš slabé. Příliš mnoho příležitostí k inovacím zůstává nevyužito a příliš mnoho otázek z tohoto odvětví, které by mohl vyřešit výzkum, zůstává bez odpovědi.

Mohla by Komise vysvětlit, jak hodlá posílit a propagovat systémy inovace v zemědělství a zpřístupnit je širšímu okruhu zemědělců v EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění