Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
30. april 2015
O-000045/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000045/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Om: Innovationssystemer i EU's landbrug

Det er af afgørende betydning, at EU's landbrugssektor proaktivt gøre brug af innovation, hvis den skal bibeholde sin økonomiske konkurrenceevne og kunne leve op til udfordringer med hensyn til bæredygtighed.

Fremkosten af såkaldt connected agriculture, der bl.a. anvender højteknologiske sensorer til at overvåge gårdenes produktion og sygdomstilfælde hos dyr, giver mulighed for besparelser i hele fødevareproduktionskæden. Det omfatter bl.a. et skridt i retning af automatisering af transport og logistik, som vil bringer landbrugsprodukterne tættere på forbrugeren og give mulighed for hurtigere og mere nøjagtig lagerstyring på lagre og i detailforretninger.

Intelligente landbrugssystemer, der anvender kameraer og andre former for teknologi, kan forbedre vandingseffektiviteten og spare vand. Præcisionsdyrkning, der omfatter databaseret teknologi, herunder satellitnavigationsredskaber og internettet, kan hjælpe EU's landbrugere med at forvalte afgrøder og nedsætte forbruget af gødningsstoffer og pesticider.

EU's frøbanker indeholder et væld af genetisk materiale, der kan bruges til at udvikle nye sorter.

Uheldigvis er der tegn på, at forbindelserne mellem forskning, landbrugere og fødevareindustrien er for svage. Der er stadig for mange innovationsmuligheder, der ikke udnyttes, og for mange forskningsrelaterede spørgsmål fra sektoren, der forbliver ubesvarede.

Kan Kommissionen gøre rede for, hvordan den agter at styrke og fremme innovationssystemerne i landbruget og gøre dem mere tilgængelige for EU's landbrugere?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse