Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
30 Απριλίου 2015
O-000045/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000045/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Θέμα: Συστήματα γεωργικής καινοτομίας της ΕΕ

Έχει εξαιρετική σημασία για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ να ενστερνιστεί την καινοτομία προορατικά εάν έχει στόχο να διατηρήσει την οικονομική του ανταγωνιστικότητα και να αντιμετωπίσει προκλήσεις βιωσιμότητας.

Η ανάδυση της συνδεδεμένης γεωργίας, στην οποία, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται υψηλής τεχνολογίας αισθητήρες για την παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής και των διαταραχών της υγείας των ζώων, παρέχει περιθώριο για εξοικονόμηση σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της παραγωγής τροφίμων. Συνεπάγεται μια μετάβαση προς τον αυτοματισμό των μεταφορών και της υλικοτεχνικής υποστήριξης, που θα έφερνε τα γεωργικά προϊόντα πιο κοντά στον καταναλωτή και θα επέτρεπε την ταχύτερη και ακριβέστερη διαχείριση των αποθεμάτων σε αποθήκες και καταστήματα λιανικής πώλησης.

Τα έξυπνα γεωργικά συστήματα που χρησιμοποιούν κάμερες και άλλες μορφές τεχνολογίας θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της άρδευσης και να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση νερού. Η γεωργία ακριβείας, η οποία περιλαμβάνει τεχνολογίες με βάση τα δεδομένα, μεταξύ άλλων εργαλεία δορυφορικής πλοήγησης και το διαδίκτυο, θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγρότες της ΕΕ στη διαχείριση των καλλιεργειών και στη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Οι τράπεζες σπόρων της ΕΕ διαθέτουν μεγάλη ποσότητα γενετικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών.

Δυστυχώς, υπάρχουν στοιχεία ότι οι δεσμοί μεταξύ έρευνας, αγροτών και βιομηχανίας τροφίμων είναι πολύ αδύναμοι. Παρά πολλές ευκαιρίες για καινοτομία παραμένουν αναξιοποίητες και πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με την έρευνα στον τομέα παραμένουν αναπάντητα.

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει πώς προτίθεται να ενισχύσει και να προωθήσει τα συστήματα γεωργικής καινοτομίας και να τα καταστήσει περισσότερο προσβάσιμα για τους αγρότες της ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου