Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
30. aprill 2015
O-000045/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000045/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Teema: ELi põllumajanduse innovatsiooni süsteemid

Selleks et ELi põllumajandussektor säilitaks majandusliku konkurentsivõime ja suudaks lahendada säästvusega seotud probleemid, on otsustava tähtsusega, et ta võtaks proaktiivselt omaks innovatsiooni.

Esilekerkiv seotud põllumajandus, kus muu hulgas kasutatakse kõrgtehnoloogilisi sensoreid põllumajandusliku toodangu ja loomade tervisehäirete jälgimiseks, pakub säästuvõimalusi kogu toiduainete tootmise väärtusahelas. See hõlmab liikumist transpordi ja logistika automatiseerimise suunas, mis tooks põllumajandustooted tarbijale lähemale ning võimaldaks kaubaladudes ja jaemüügis varusid kiiremini ja täpsemalt hallata.

Arukad põllumajandussüsteemid, mille puhul kasutatakse kaameraid ja muid tehnoloogia vorme, võivad parandada niisutamise tõhusust ja säästa vett. Täppispõllumajandus, mis hõlmab andmepõhiseid tehnoloogiaid, sealhulgas satelliitnavigatsioonivahendeid ja internetti, võib aidata ELi põllumajandustootjatel hallata põllukultuure ning vähendada väetiste ja pestitsiidide kasutamist.

ELi seemnepankades on rikkalikult geneetilist materjali, mida saab kasutada uute sortide arendamiseks.

Kahjuks on tõendeid selle kohta, et teaduse, põllumajandustootjate ja toiduainetööstuse vahelised sidemed on liiga nõrgad. Liiga palju innovatsioonivõimalusi jääb kasutamata ja liiga palju sektorist pärit teadusküsimusi vastuseta.

Kas komisjon võiks selgitada, kuidas ta kavatseb tugevdada ja edendada põllumajanduse innovatsiooni süsteeme ning muuta need ELi põllumajandustootjatele kättesaadavamaks?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave