Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
30. huhtikuuta 2015
O-000045/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000045/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Aihe: EU:n maatalouden innovointijärjestelmät

On erittäin tärkeää, että EU:n maataloudessa hyödynnetään ennakoivasti innovointia, jotta alan kilpailukyky säilyy ja jotta kyetään vastaamaan kestävyyttä koskeviin haasteisiin.

Langattomiin yhteyksiin perustuvan maatalouden kehittyminen, jossa muun muassa seurataan tilatuotantoa ja eläinten terveysongelmia huipputeknisillä sensoreilla, tarjoaa säästömahdollisuuksia kaikkialla elintarviketuotannon arvoketjussa. Tähän kuuluu automaation lisääntyminen kuljetuksissa ja logistiikassa, mikä tuo maataloustuotteet lähemmäs kuluttajaa ja mahdollistaa nopeamman ja täsmällisemmän varastojen hallinnoinnin tavarataloissa ja vähittäismyymälöissä.

Kameroiden ja muiden teknisten apuvälineiden käyttöön perustuvat älykkäät viljelymenetelmät saattavat parantaa kastelun tehokkuutta ja vähentää veden kulutusta. Tietotekniikkaan, kuten satelliittinavigointilaitteiden ja internetin, käyttöön perustuva täsmäviljely saattaa auttaa EU:n maanviljelijöitä viljelmienhoidossa sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käytön vähentämisessä.

EU:n siemenpankeissa on kosolti geneettistä materiaalia, jota voitaisiin hyödyntää uusien lajikkeiden kehittämisessä.

Valitettavasti on näyttöä siitä, että tutkijoiden, maanviljelijöiden ja teollisuuden yhteydet ovat liian heikkoja. Liian monia innovaatioita jää edelleen hyödyntämättä ja liian moni alalla esitetty tutkimuksia koskeva kysymys jää vaille vastausta.

Voiko komissio selittää, miten se aikoo lujittaa ja edistää maatalouden innovointijärjestelmiä ja asettaa ne paremmin EU:n maanviljelijöiden saataville?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus