Parlamentiniai klausimai
PDFWORD
2015 m. balandžio 30 d.
O-000045/2015
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000045/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Tema: ES žemės ūkio novatoriškos sistemos

Itin svarbu, kad ES žemės ūkio sektoriuje būtų imtasi iniciatyvos siekiant diegti inovacijas, jei norima, kad šis sektorius išsaugotų savo ekonominį konkurencingumą ir pajėgtų spręsti tvarumo problemas.

Technologijomis grindžiamo žemės ūkio, kuriame, inter alia, naudojami aukštųjų technologijų jutikliai siekiant stebėti ūkio produkciją ir gyvūnų sveikatos sutrikimus, atsiradimas suteikia galimybių sutaupyti visais maisto produktų gamybos vertės grandinės etapais. Tai apima perėjimą prie transporto ir logistikos automatizavimo, o tai padėtų priartinti žemės ūkio produktus prie vartotojo ir sudarytų galimybes greičiau ir tiksliau valdyti atsargas sandėliuose ir mažmeninėse parduotuvėse.

Taikant išmanaus ūkininkavimo sistemas, kuriose naudojamos kameros ir kitokios technologijų priemonės, galėtų būti pagerintas drėkinimo efektyvumas ir taupomas vanduo. Tikslusis ūkininkavimas, kurį taikant naudojamos duomenimis grindžiamos technologijos, įskaitant palydovinės navigacijos priemones ir internetą, galėtų padėti ES ūkininkams valdyti pasėlius ir sumažinti trąšų ir pesticidų naudojimą.

ES sėklų bankuose laikoma daugybė genetinės medžiagos, kuri galėtų būti naudojama siekiant išvesti naujų veislių.

Deja, akivaizdu, kad mokslo tyrimus, ūkininkus ir maisto pramonę sieja per silpni ryšiai. Nepanaudojama pernelyg daug novatoriškų galimybių ir pernelyg daug mokslinių tyrimų klausimų, kurių kyla šiame sektoriuje, lieka be atsakymų.

Ar Komisija gali paaiškinti, kaip ji ketina stiprinti ir propaguoti žemės ūkio novatoriškas sistemas ir pasirūpinti, kad jos būtų lengviau prieinamos ES ūkininkams?

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinis pranešimas