Deputātu jautājumi
PDFWORD
2015. gada 30. aprīlis
O-000045/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000045/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Temats: ES lauksaimniecības inovācijas sistēmas

Ja ES lauksaimniecības nozare vēlas saglabāt ekonomisko konkurētspēju un risināt ilgtspējas problēmas, tai ir izšķirīgi svarīgi mērķtiecīgi pieņemt inovāciju.

Attīstoties tīklsavienojuma lauksaimniecībai, kurā cita starpā izmanto augsto tehnoloģiju sensorus lauksaimnieciskās ražošanas un dzīvnieku veselības traucējumu monitorēšanai, paveras iespējas gūt ietaupījumus visā pārtikas ražošanas vērtības ķēdē. Tas ietver arī pāreju uz transporta un loģistikas automatizāciju, kas lauksaimniecības produktus tuvinātu patērētājiem un ļautu noliktavām un mazumtirdzniecības veikaliem raitāk un precīzāk pārvaldīt savus krājumus.

Viedās lauksaimniecības sistēmas, kas izmanto kameras un citādas tehnoloģijas, varētu uzlabot irigācijas efektivitāti un ietaupīt ūdeni. Precīzā lauksaimniecība, kurā izmanto datu tehnoloģijas, tostarp satelītnavigācijas rīkus un internetu, varētu palīdzēt ES lauksaimniekiem kultūru apsaimniekošanā un samazināt mēslošanas līdzekļu un pesticīdu izmantojumu.

ES sēklu bankas glabā bagātīgu ģenētisko materiālu krājumu, ko varētu izmantot jaunu šķirņu radīšanai.

Diemžēl ir pierādījumi, ka saiknes starp pētniecību, lauksaimniekiem un pārtikas rūpniecību ir pārāk vājas. Pārāk daudz inovācijas iespēju paliek neizmantotas, un pārāk daudz ar pētniecību saistītu nozares jautājumu paliek neatbildēti.

Vai Komisija var izskaidrot, kā tā plāno nostiprināt un popularizēt lauksaimniecības inovācijas sistēmas un padarīt tās pieejamākas ES lauksaimniekiem?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika