Parlementaire vragen
PDFWORD
30 april 2015
O-000045/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000045/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Betreft: Agrarische innovatie in de EU

Het is essentieel dat de landbouwsector in de EU zich proactief met innovatie bezighoudt, wil deze sector economisch concurrerend blijven en oplossingen vinden voor de duurzaamheidsproblematiek.

Nu internet zijn intrede in de landbouw doet en o.a. hightech-sensoren worden gebruikt om de bedrijfsproductie te bewaken en gezondheidsproblemen bij dieren te volgen, ontstaan er besparingsmogelijkheden in de gehele waardeketen van de voedselproductie. Hieronder valt ook een toenemende automatisering van vervoer en logistiek, zodat landbouwproducten dichter bij de burger worden gebracht en het voorraadbeheer in opslagdepots en in de detailhandel sneller en nauwkeuriger kan verlopen.

Met behulp van slimme landbouwsystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van camera's en andere technische hulpmiddelen, kan efficiënter worden geïrrigeerd en dus water worden bespaard. Precisielandbouw, waarvoor technologie op basis van gegevensbanken wordt ingezet, waaronder instrumenten voor satellietnavigatie en internet, kan de boeren in de EU helpen bij het gewasbeheer en tot een vermindering van het gebruik van meststoffen en pesticiden leiden.

De zaadbanken in de EU bevatten een schat aan genetisch materiaal dat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van nieuwe variëteiten.

Helaas zijn er aanwijzingen dat de banden tussen onderzoek, landbouwers en voedselindustrie te zwak zijn. Teveel innovatiekansen worden niet benut en teveel onderzoeksvragen vanuit de sector blijven onbeantwoord.

Kan de Commissie uiteenzetten hoe zij de systemen voor agrarische innovatie wil versterken en bevorderen en hoe zij deze systemen voor landbouwers in de EU toegankelijker wil maken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling