Interpelacje
PDFWORD
30 kwietnia 2015
O-000045/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000045/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Przedmiot: Systemy innowacji w rolnictwie UE

Jeśli sektor rolnictwa UE ma utrzymać konkurencyjność gospodarczą i sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, niezwykle istotne jest, aby aktywnie wprowadzano w nim innowacje.

Rozwój rolnictwa wykorzystującego urządzenia mobilne, między innymi takie jak zaawansowane czujniki pozwalające monitorować produkcję rolną i stan zdrowia zwierząt, daje szansę na wprowadzenie oszczędności w całym łańcuchu wartości produkcji żywności. Jednym z tego typu rozwiązań jest też automatyzacja transportu i logistyki, która przybliża produkty rolne do konsumentów oraz umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne gospodarowanie zasobami w magazynach i punktach sprzedaży detalicznej.

Inteligentne systemy rolnicze, w których wykorzystuje się kamery i inne technologie, mogą zwiększyć wydajność nawadniania i ograniczyć zużycie wody. Rolnictwo precyzyjne, w którym wykorzystuje się rozwiązania technologiczne oparte na danych, w tym nawigację satelitarną i internet, może pomóc rolnikom UE gospodarować plonami oraz zmniejszyć zużycie nawozów i pestycydów.

Banki nasion UE zawierają bogaty materiał genetyczny, który mógłby posłużyć do wyhodowania nowych odmian.

Niestety, istnieją dowody wskazujące na to, że powiązania między środowiskiem naukowym, rolnikami i przemysłem spożywczym są zbyt słabe. Zbyt wiele szans na innowacje zostaje niewykorzystanych i zbyt liczne pytania badawcze dotyczące rolnictwa pozostają bez odpowiedzi.

Czy Komisja może wyjaśnić, w jaki sposób zamierza wzmacniać i rozwijać systemy innowacji w rolnictwie oraz ułatwić dostęp do nich rolnikom UE?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna