Întrebări parlamentare
PDFWORD
30 aprilie 2015
O-000045/2015
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000045/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Subiect: Sistemele de inovare agricolă din UE

Este esențial ca sectorul agricol al UE să promoveze în mod proactiv inovarea pentru a-și menține competitivitatea economică și a aborda provocările legate de sustenabilitate.

Apariția agriculturii conectate care, printre altele, utilizează senzori de înaltă tehnologie pentru a monitoriza producția agricolă și problemele de sănătate la animale, oferă posibilitatea de a realiza economii de-a lungul întregului lanț valoric al producției alimentare. Aceasta include o trecere la automatizarea transporturilor și a logisticii, care ar aduce produsele alimentare mai aproape de consumatori și ar permite o gestionare mai rapidă și mai precisă a stocurilor din depozite și din magazinele cu amănuntul.

Sistemele agricole inteligente care folosesc camere de luat vederi și alte forme de tehnologie ar putea îmbunătăți eficacitatea irigațiilor și ar contribui la realizarea unor economii de apă. Agricultura de precizie, care implică tehnologii pe bază de date, inclusiv navigarea prin satelit și internetul, i-ar putea ajuta pe agricultorii din UE să își gestioneze recoltele și să reducă cantitățile de fertilizatori și pesticide utilizate.

Băncile de semințe din UE conțin o rezervă de material genetic care poate fi utilizată pentru dezvoltarea de noi varietăți.

Din păcate, există dovezi că legăturile dintre sectorul de cercetare, agricultori și industria alimentară sunt prea slabe. Prea multe oportunități de dezvoltare sunt în continuare neexploatate și prea multe întrebări ale sectorului de cercetare nu și-au găsit încă răspuns.

Poate Comisia să explice cum intenționează să consolideze și să promoveze sistemele de inovare agricolă și să le facă mai accesibile pentru agricultorii din UE?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică