Parlamentné otázky
PDFWORD
30. apríla 2015
O-000045/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000045/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Vec: Inovačné systémy v poľnohospodárstve EÚ

V záujme zachovania si hospodárskej konkurencieschopnosti a riešenia výziev spojených s udržateľnosťou je pre poľnohospodársky sektor životne dôležité, aby aktívne prijímal inovácie.

Vznik prepojeného poľnohospodárstva, ktoré okrem iného používa moderné snímače na monitorovanie poľnohospodárskej výroby a chorôb zvierat, ponúka v rámci celého hodnotového reťazca potravinárskej výroby priestor na úspory. Ide o posun smerom k automatizácii dopravy a logistiky, ktorá by priniesla poľnohospodárske výrobky bližšie k spotrebiteľovi a umožnila by rýchlejšie a presnejšie riadenia zásob v skladoch a obchodoch.

Inteligentné systémy v poľnohospodárstve, ktoré používajú kamery a iné formy technológií, by mohli zlepšiť účinnosť zavlažovania a šetriť vodu. Precízne poľnohospodárstvo, ktoré využíva dátové technológie vrátane satelitných navigačných nástrojov a internetu, by mohlo poľnohospodárom EÚ pomôcť s riadením v rastlinnej výrobe a pri znižovaní používania hnojív a pesticídov.

V európskych bankách semien sa nachádza bohatý genetický materiál, ktorý by sa mohol využiť na vývoj nových odrôd.

Je žiaľ dokázané, že prepojenie medzi výskumom, poľnohospodármi a potravinárskym priemyslom je nepostačujúce. Príliš veľa príležitosti v oblasti inovácií zostáva nevyužitých a príliš veľa otázok v oblasti výskumu zostáva nezodpovedaných.

Môže Komisia vysvetliť, ako plánuje posilniť a podporiť inovačné systémy a viac ich sprístupniť poľnohospodárom v EÚ?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie