Parlamentarna vprašanja
PDFWORD
30. april 2015
O-000045/2015
Vprašanje za ustni odgovor O-000045/2015
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Zadeva: Kmetijski inovacijski sistemi v EU

Za kmetijski sektor EU je odločilnega pomena, da dejavno sprejme inovacije, če naj ohrani gospodarsko konkurenčnost in se uspešno sooči z izzivi na področju trajnosti.

Pojav povezanega kmetijstva (connected agriculture), ki med drugim uporablja visokotehnološke senzorje za spremljanje kmetijske proizvodnje in zdravstvenih težav pri živalih, ponuja možnosti za prihranek v celotni vrednostni verigi proizvodnje hrane. Sem spada tudi prehod na avtomatizacijo prevoza in logistike, s katero bi se kmetijski proizvodi približali potrošnikom ter omogočilo hitrejše in natančnejše upravljanje zalog v skladiščih in trgovinah na drobno.

S pametnimi kmetijskimi sistemi, ki uporabljajo kamere in druge tehnologije, bi lahko izboljšali učinkovitost namakanja in prihranili vodo. S pomočjo preciznega kmetijstva, v katerem se uporabljajo tehnologije, temelječe na podatkih, vključno z orodji satelitske navigacije in internetom, bi kmetje iz EU lažje upravljali s pridelki in zmanjšali porabo gnojil in pesticidov.

V semenskih bankah EU je zakladnica genetskega materiala, ki bi se lahko uporabila za razvoj novih sort.

Žal kaže, da so povezave med raziskovalci, kmeti in živilsko industrijo prešibke. Preveč možnosti za inovacije ni izkoriščenih in preveč raziskovalnih vprašanj v sektorju ostane brez odgovorov.

Ali lahko Komisija pojasni, kako bo okrepila in spodbujala kmetijske inovacijske sisteme, da bi postali za kmete v EU bolj dostopni?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo