Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
5. toukokuuta 2015
O-000046/2015
Suullisesti vastattava kysymys O-000046/2015
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Daniel Caspary, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Georges Bach, Burkhard Balz, David Campbell Bannerman, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Daniel Dalton, Nicola Danti, Michel Dantin, Marielle de Sarnez, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Albert Deß, Nirj Deva, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Frank Engel, Ismail Ertug, José Inácio Faria, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Ashley Fox, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sven Giegold, Jens Gieseke, Julie Girling, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Marian Harkin, Rebecca Harms, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Syed Kamall, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Ska Keller, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Werner Langen, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Sander Loones, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Thomas Mann, Edouard Martin, Gabriel Mato, David McAllister, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, James Nicholson, Angelika Niebler, Stanisław Ożóg, Alojz Peterle, Marijana Petir, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Emil Radev, Julia Reda, Viviane Reding, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Remo Sernagiotto, Birgit Sippel, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, László Tőkés, Ruža Tomašić, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Inese Vaidere, Adina-Ioana Vălean, Wim van de Camp, Sabine Verheyen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Manfred Weber, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Jana Žitňanská, Milan Zver

 Aihe: Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Komissiolle esitettävät, kirjallisesti vastattavat kysymykset ovat tärkeä osa Euroopan parlamentin jäsenten harjoittamaa parlamentaarista valvontaa. Parlamentti on tietoinen kirjallisten kysymysten suuresta määrästä ja on siksi oma-aloitteisesti rajoittanut kysymysten esittämisoikeuden käyttöä (viisi kirjallisesti vastattavaa kysymystä parlamentin jäsentä kohti kuukaudessa, enimmäispituus 200 sanaa, enintään kolme kysymystä). Komission vastaukset ovat valitettavasti usein informaatioarvoltaan vähäisiä, mikä saattaa johtua komission sisäisistä, kysymyksiin vastaamiseen liittyvistä vaatimuksista (esimerkiksi vastauksen enimmäispituus on ilmeisesti 25 riviä).

1. Mitä kysymyksiin vastaamiseen liittyviä tarkkoja vaatimuksia ja rajoituksia komissio on asettanut itselleen, ja kuinka se perustelee sen, ettei sen vastauksissa ole usein juuri lainkaan asiasisältöä?

2. Mihin oikeusperustaan tukeutuen nämä vaatimukset on otettu käyttöön, ja millä tasolla tämä päätös tehtiin?

3. Pyrkiikö komissio muuttamaan kysymyksiin vastaamiseen liittyvää käytäntöään, jotta tulevaisuudessa voitaisiin odottaa yksityiskohtaisia ja tyhjentäviä vastauksia?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus