Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000051/2015

Predkladané texty :

O-000051/2015 (B8-0551/2015)

Rozpravy :

PV 20/05/2015 - 20
CRE 20/05/2015 - 20

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 30k
7. mája 2015
O-000051/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000051/2015
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Marita Ulvskog, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

 Vec: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - potreba urýchlenej implementácie na úrovni členských štátov
 Odpoveď v pléne 

Kríza spôsobila, že nezamestnanosť mladých ľudí dosiahla v mnohých členských štátoch a regiónoch znepokojivo vysokú úroveň. Mnoho mladých ľudí si nemôže nájsť prvé zamestnanie, čo im bráni začať žiť nezávislý život dospelých ľudí. S cieľom urýchlene pomôcť riešiť túto situáciu sa v roku 2013 prijala iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Účelom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí je poskytnúť finančné prostriedky na podporu zamestnanosti mladých ľudí v najviac postihnutých regiónoch EÚ, a to aj zavedením systémov záruk pre mladých ľudí. V záujme zabezpečenia urýchlenej implementácie boli prednostne vyčlenené prostriedky na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí a výdavky v tejto oblasti sú oprávnené od 1. septembra 2013.

Viac než po roku fungovania programu však výsledky v praxi nezodpovedajú pôvodným očakávaniam. Opatrenia určené na umožnenie rýchleho čerpania finančných prostriedkov neviedli k rýchlej ani efektívnej mobilizácii zdrojov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Možnosti urýchleného riešenia nezamestnanosti mladých ľudí ostali nevyužité.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí bola pôvodne návrhom Európskej rady. V súčasnosti – viac než rok a pol po tom, čo sú výdavky oprávnené, však čerpanie zdrojov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch ani zďaleka nespĺňa očakávania a pokrok je nerovnomerný. Čo brzdí členské štáty – okrem nedostatočnej likvidity na začatie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, t. j. problému, ktorý sa momentálne rieši navrhovaným podstatným zvýšením predbežného financovania? Ako hodlá Rada bezodkladne podporiť urýchlenú a efektívnu implementáciu?

Členské štáty s najvyššou mierou nezamestnanosti mladých ľudí, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou, spravidla vo využívaní zdrojov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a v implementácii systémov záruk pre mladých ľudí zaostávajú, pričom na riešenie tejto problematiky sú nevyhnutné dlhodobé opatrenia. Akým konkrétnym prekážkam tieto štáty čelia? Aké zlepšenia môže Rada sľúbiť? Môže Rada pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí zabezpečiť riadne financovanie aj po vyčerpaní prednostne vyčlenených finančných prostriedkov?

Parlament očakáva rýchle, efektívne a na výsledky orientované využitie dodatočného predbežného financovania v priebehu 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho nariadenia. Aké opatrenia plánuje Rada prijať, aby nezamestnaných mladých ľudí a Parlament uistila o rýchlom využití finančných prostriedkov? Ako hodlá nezamestnaných mladých ľudí, Parlament a ďalšie zainteresované strany informovať o pokroku? Môže sľúbiť, že 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti pozmeňujúceho nariadenia sa vykoná posúdenie pokroku? Ako plánuje postupovať v prípade, že výsledky nebudú zodpovedať očakávaniam ani po súčasnom zvýšení predbežného financovania?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie