Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
13 Μαΐου 2015
O-000057/2015

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000057/2015

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Θέμα:              Η υδραυλική ρωγμάτωση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια

Η εφημερίδα «Die Welt» επισημαίνει σε άρθρο της τής 9ης Απριλίου 2015 το μεγάλο δυναμικό της υδραυλικής ρωγμάτωσης στην Αγγλία. Η υδραυλική ρωγμάτωση απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα κράτη μέλη, και ενδεικτική για το γεγονός αυτό είναι η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την υδραυλική ρωγμάτωση στη Γερμανία. Επιπλέον, η υδραυλική ρωγμάτωση αναφέρεται ως δυνατότητα για την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού των κρατών μελών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια που βρίσκεται στην παρούσα φάση υπό συζήτηση.

Αναφορικά με το θέμα αυτό προκύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα:

1.              Η τεχνική της υδραυλικής ρωγμάτωσης είναι αμφιλεγόμενη στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, λόγω των βλαβερών επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ποιο είναι το επίπεδο πληροφόρησης της Επιτροπής όσον αφορά τις προαναφερθείσες επιπτώσεις της εν λόγω τεχνολογίας εξόρυξης; Η Επιτροπή καλείται να διευκρινίσει τις συγκεκριμένες μελέτες που έχει ενδεχομένως λάβει υπόψη.

2.              Με ποιες ρυθμίσεις προτίθεται η Επιτροπή να διατηρήσει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της υδραυλικής ρωγμάτωσης αφενός και την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των ανθρώπων και τη διατήρηση των φυσικών πόρων αφετέρου;

Κατάθεση: 13.5.2015

Διαβίβαση: 15.5.2015

Λήξη προθεσμίας: 22.5.2015

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DE
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου