Parlamendi esitatud küsimused
PDFWORD
13. mai 2015
O-000057/2015

Suuliselt vastatav küsimus O-000057/2015

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Teema:              Hüdrolõhkumise tehnoloogia kasutamine Euroopa energiajulgeoleku strateegia raames

Ajalehe Die Welt 9. aprilli 2015. aasta numbris ilmus artikkel, milles osutatakse hüdrolõhkumise suurele potentsiaalile Inglismaal. Hüdrolõhkumise tehnoloogia pakub praegu järjest suuremat huvi liikmesriikides, nagu näitab hiljuti Saksamaal vastu võetud hüdrolõhkumist käsitlev seadus. Ka praegu arutusel olevas Euroopa energiajulgeoleku strateegias nimetatakse muu hulgas hüdrolõhkumist ühe võimalusena liikmesriikide energiajulgeoleku tagamiseks.

Sellest lähtuvalt tõstatuvad järgmised küsimused.

1.              Ameerika Ühendriikides on seal juba aastaid kasutusel olnud hüdrolõhkumise tehnoloogia põhjustanud vaidlusi, pidades silmas selle kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Millist teavet omab komisjon selle kaevandamistehnoloogia nimetatud tagajärgede kohta? Komisjonil palutakse eelkõige välja tuua uuringud, kui neid on läbi viidud.

2.              Milliste regulatsioonide abil kavatseb komisjon saavutada tasakaalu ühelt poolt hüdrolõhkumisega energiajulgeoleku parandamise ning teiselt poolt inimeste kehalise puutumatuse kaitse ja looduvarade säilitamise vahel?

Esitatud: 13.5.2015

Edastatud: 15.5.2015

Vastuse tähtaeg: 22.5.2015

Keel, milles küsimus esitati: DE
Õigusalane teave