Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDFWORD
13. toukokuuta 2015
O-000057/2015

Suullisesti vastattava kysymys O-000057/2015

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Aihe:              Vesisärötys Euroopan energiaturvallisuusstrategian yhteydessä

Die Welt -sanomalehdessä julkaistiin 9. huhtikuuta 2015 artikkeli, jossa viitattiin vesisärötyksen suuriin mahdollisuuksiin Englannissa. Vesisärötyksestä käydään enenevässä määrin keskustelua jäsenvaltioissa, kuten Saksassa asiasta hiljattain hyväksytty laki osoittaa. Keskustelua käydään myös Euroopan energiaturvallisuusstrategiasta, ja tällöin vesisärötys mainitaan yhtenä keinona huolehtia jäsenvaltioiden energian huoltovarmuudesta.

Tämä antaa aihetta seuraaviin kysymyksiin:

1.              Vesisärötystä on sovellettu Yhdysvalloissa jo vuosia, ja siellä kiistellään tämän menetelmän haitallisista vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön? Onko komissiolla tietoja kyseisen luonnonvarojen hyödyntämismenetelmän seurauksista? Voiko komissio viitata asiasta mahdollisesti tehtyihin selvityksiin?

2.              Millaisen sääntelyn avulla komissio aikoo huolehtia vesisärötykseen perustuvan energiaturvallisuuden parantamisen sekä ihmisten fyysisen koskemattomuuden ja luonnonvarojen vaalimisen välisestä tasapainosta?

Jätetty: 13.5.2015

Välitetty: 15.5.2015

Määräaika: 22.5.2015

Kysymyksen alkukieli: DE
Oikeudellinen huomautus