Interpelacje
PDFWORD
13 maja 2015
O-000057/2015

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000057/2015

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Marco Affronte, Luke Ming Flanagan, Nikolay Barekov, Ivo Vajgl, Eleonora Evi, Pavel Poc, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, David Borrelli, Dario Tamburrano


  Przedmiot:              Intensywne szczelinowanie hydrauliczne jako element europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego

W jednym z artykułów zamieszczonych w dzienniku „Die Welt” z dnia 9 kwietnia 2015 r. zwraca się uwagę na ogromny potencjał intensywnego szczelinowania hydraulicznego w Anglii. Metoda ta znajduje się obecnie w centrum uwagi państw członkowskich, o czym świadczy przyjęta niedawno w Niemczech ustawa o intensywnym szczelinowaniu hydraulicznym. Również w będącej obecnie przedmiotem dyskusji europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego wspomina się na marginesie o intensywnym szczelinowaniu hydraulicznym jako możliwości zagwarantowania państwom członkowskim bezpieczeństwa energetycznego.

W związku z powyższym pojawiają się następujące pytania:

1.              W Stanach Zjednoczonych stosowana tam od lat technika intensywnego szczelinowania hydraulicznego budzi kontrowersje z uwagi na jej negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Jaką wiedzę Komisja posiada na temat wspomnianych konsekwencji tej metody wydobywczej? Uprasza się Komisję zwłaszcza o dokładne informacje na temat ewentualnych badań, którymi Komisja może się posiłkować.

2.              Przy pomocy jakich regulacji Komisja zamierza rozwiązać trudną kwestię pogodzenia większego bezpieczeństwa energetycznego dzięki metodzie intensywnego szczelinowania hydraulicznego z ochroną fizycznego zdrowia ludzi i zasobów naturalnych?

Przedłożone: 13.5.2015

Przekazane: 15.5.2015

Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.5.2015

Oryginalny język pytania: DE
Informacja prawna