Interpelacje
PDFWORD
13 maja 2015
O-000058/2015

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000058/2015

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Franz Obermayr, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Hans Jansen, Vicky Maeijer, Olaf Stuger, Barbara Kappel, Harald Vilimsky, Georg Mayer, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, Gerolf Annemans, Bronis Ropė, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Igor Šoltes, Eleonora Evi, Milan Zver, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo, Nikolay Barekov


  Przedmiot:              Ochrona konsumentów przed mięsem produkowanym ze sklonowanych zwierząt

Już pod koniec 2013 r. spodziewano się zakazu wprowadzania do obrotu mięsa produkowanego ze sklonowanych zwierząt, a także chowu takich zwierząt do celów produkcji żywności. Już wówczas podnosiły się głosy wskazujące na wady przyjętego podejścia. W związku z  nową debatą na temat zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa ze sklonowanych zwierząt nasuwają się następujące pytania:

1.              Czy Komisja uważa, że potrzebne są działania zmierzające do tego, aby ewentualny zakaz wprowadzania do obrotu mięsa produkowanego ze sklonowanych zwierząt obejmował także potomstwo takich zwierząt?

2.              Jakie podejście stosuje się w celu zagwarantowania, że mięso produkowane ze sklonowanych zwierząt nie będzie trafiać na europejski rynek na podstawie umów o wolnym handlu, jak w szczególności TTIP?

Przedłożone: 13.5.2015

Przekazane: 15.5.2015

Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.5.2015

Oryginalny język pytania: DE
Informacja prawna