Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000068/2015

Ingediende teksten :

O-000068/2015 (B8-0559/2015)

Debatten :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 94kWORD 26k
3 juni 2015
O-000068/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000068/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Transparantie bij de toepassing van het stabiliteits- en groeipact
 Antwoord plenaire 

Voor de geloofwaardigheid van het stabiliteits- en groeipact, in het bijzonder de Verordeningen (EG) nr. 1466/97 en (EG) nr. 1467/97, is het belangrijk dat de toepassing van de regels van het pact in alle lidstaten transparant, consistent en billijk is, alsook tijdig en gebaseerd op een gedegen economische analyse.

1. Kan de Commissie uitleggen welke methode zij volgt voor de economische analyse in het kader van het stabiliteits- en groeipact? Kan zij uitleggen wanneer zij bij het beoordelen van de hervormingsinspanningen van de lidstaten een top-down economische analyse hanteert en wanneer een bottom-up economische analyse, wat het verschil tussen beide benaderingen en hun uitkomsten is, en welke invloed zij hebben op de toepassing van de regels van het stabiliteits- en groeipact?

2. Gaat de Commissie haar analyses, top-down en bottom-up, voor alle lidstaten openbaar maken, en in elk van de gevallen aangeven welke analysemethode is gebruikt als basis voor de aanbevelingen aan de Raad sinds de inwerkingtreding van het six-pack? Gaat de Commissie in het bijzonder haar top-down en bottom-up economische analyses bekendmaken die geleid hebben tot de op 27 februari 2015 goedgekeurde aanbeveling aan de Raad?

3. Is de Commissie van oordeel dat mededeling COM(2015)0012, die zij in haar aanbeveling aan de Raad aanhaalt, juridisch volledig verenigbaar is met de regels van het stabiliteits- en groeipact en de gedragscode, met name wat betreft de behandeling van grote structurele hervormingen onder de preventieve en correctieve onderdelen van het pact, en gaat de Commissie haar juridisch advies openbaar maken (in overeenstemming met Verordening (EG) 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten), teneinde transparantie te waarborgen en het vertrouwen in de toepassing van de regels te vergroten en zo niet, waarom niet?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling