Procedura : 2015/2771(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000080/2015

Teksty złożone :

O-000080/2015 (B8-0569/2015)

Debaty :

PV 08/09/2015 - 17
CRE 08/09/2015 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 194kWORD 28k
24 czerwca 2015
O-000080/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000080/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Antonio Tajani, Andreas Schwab, w imieniu grupy PPE
Evelyne Gebhardt, w imieniu grupy S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

 Przedmiot: Dalsze kroki dotyczące nowych kierunków działań na rzecz usprawnienia wykonywania wolnych zawodów
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Wolne zawody polegają na niezależnym świadczeniu usług oraz zdobywaniu, przetwarzaniu i dostarczaniu informacji, wymagają wysokich kwalifikacji zawodowych i służą interesom klientów oraz ogółu społeczeństwa. Zdaniem Komisji wolne zawody wnoszą duży wkład w gospodarkę UE. Przynoszą społeczeństwu korzyści, służąc im w takich dziedzinach jak zdrowie, sprawiedliwość i bezpieczeństwo, są motorem innowacji i źródłem miejsc pracy, a także są ważnym narzędziem podnoszenia się z kryzysów gospodarczych i społecznych nękających wiele państw członkowskich. Europejskie ramy prawne wpływające na wolne zawody podlegają konkretnym przepisom sektorowym oraz nadzorowi ze strony organizacji zawodowych na szczeblu krajowym. Należą do nich dyrektywa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 2013/55/UE oraz dyrektywa usługowa 2006/123/WE. W niedawnym czasie Komisja w pełni uznała potencjał przedsiębiorczości osób wykonujących wolne zawody. Również Parlament zawsze podkreślał i uznawał ich ogromne znaczenie.

W 2014 r. w ramach planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. powstała grupa robocza do spraw usprawnienia wykonywania wolnych zawodów, której zadaniem była ocena szczególnych potrzeb osób wykonujących te zawody, takich jak uproszczenie przepisów, nadanie im bardziej międzynarodowego charakteru oraz ułatwienie dostępu do środków finansowych. Podczas konferencji dotyczącej wolnych zawodów, która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2014 r., grupa robocza przedstawiła główne kierunki działania, a mianowicie: 1) edukacja i kształcenie w duchu przedsiębiorczości, 2) dostęp do rynków, 3) dostęp do finansowania, 4) ograniczenie obciążeń regulacyjnych oraz 5) wzmocnienie reprezentacji tych zawodów i ich zaangażowania na szczeblu europejskim.

W świetle powyższego czy Komisja może wyjaśnić, jakie są dalsze kroki dotyczące działania grupy roboczej oraz przedstawionych przez nią kierunków działania? Czy istnieje plan realizacji tych kierunków?

Według ustaleń grupy roboczej powinno się zapewnić większe zaangażowanie przedstawicieli wolnych zawodów w prace Komisji. W jaki sposób Komisja zamierza to osiągnąć?

Jednocześnie Komisja śledzi mobilność zawodów regulowanych i osób wykonujących te zawody w państwach członkowskich. Jak Komisja ocenia aktualną sytuację?

Jakich inicjatyw ustawodawczych i nieustawodawczych dotyczących wolnych zawodów w ogóle należy się spodziewać w nadchodzących latach?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna