Postup : 2015/2771(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000080/2015

Predkladané texty :

O-000080/2015 (B8-0569/2015)

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 17
CRE 08/09/2015 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 111kWORD 28k
24. júna 2015
O-000080/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000080/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Antonio Tajani, Andreas Schwab, v mene skupiny PPE
Evelyne Gebhardt, v mene skupiny S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

 Vec: Opatrenia nadväzujúce na Usmernenia pre činnosti v záujme podpory vykonávania slobodných povolaní
 Odpoveď v pléne 

Slobodné povolania sú charakterizované poskytovaním osobných a nezávislých služieb a služieb, ktoré majú charakter duševného vlastníctva, a vyžadovaním vysokej úrovne odborných kvalifikácií v záujme zákazníka a verejnosti. Ako uvádza Komisia, slobodné povolania sa významne podieľajú na hospodárstve EÚ. Sú prínosom pre spoločnosť tým, že slúžia verejnému záujmu, napríklad v oblasti zdravotníctva, spravodlivosti a bezpečnosti, a sú hybnou silou inovácií a zamestnanosti, a teda dôležitým nástrojom na podporu zotavenia sa z hospodárskej a sociálnej krízy, ktorú zažívajú mnohé členské štáty. Európsky legislatívny rámec, ktorý sa týka slobodných povolaní, je predmetom osobitnej profesijnej regulácie a dohľadu vykonávaných profesijnými orgánmi na vnútroštátnej úrovni a zahŕňa smernicu 2013/55/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií a smernicu 2006/123/ES o službách. Komisia v posledných rokoch plne uznala podnikateľský potenciál slobodných povolaní. Podobne aj Európsky parlament vždy zdôrazňoval a uznával ich prvoradý význam.

V roku 2014 bola v rámci akčného plánu pre podnikanie 2020 zriadená pracovná skupina s názvom Podpora vykonávania slobodných povolaní („Bolstering the Business of Liberal Professions“) v záujme posúdenia konkrétnych potrieb podnikateľov v sektore slobodných povolaní, ako sú zjednodušenie, internacionalizácia a prístup k financovaniu. Na Konferencii slobodných povolaní, ktorá sa uskutočnila 9. apríla 2014, predstavila pracovná skupina svoje usmernenia pre činnosti, a to: (1) vzdelávanie a odborná príprava v oblasti podnikania; (2) prístup na trhy; (3) prístup k financovaniu; (4) zníženie regulačného zaťaženia a (5) posilnenie zastúpenia a účasti na európskej úrovni.

Na základe tejto skutočnosti môže Komisia vysvetliť, aké sú ďalšie kroky, pokiaľ ide o činnosti pracovnej skupiny a predložené usmernenia pre činnosti? Existuje plán vykonávania týchto akčných línií?

Podľa názoru pracovnej skupiny by sa malo naplánovať pevnejšie začlenenie slobodných povolaní do práce Komisie. Akým spôsobom to Komisia zamýšľa zabezpečiť?

Komisia zároveň sleduje regulované profesie a mobilitu odborníkov v členských štátoch. Ako Komisia hodnotí súčasnú situáciu?

Aké legislatívne alebo nelegislatívne iniciatívy týkajúce sa slobodných povolaní možno vo všeobecnosti očakávať v nadchádzajúcich rokoch?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne oznámenie