Förfarande : 2015/2771(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000080/2015

Ingivna texter :

O-000080/2015 (B8-0569/2015)

Debatter :

PV 08/09/2015 - 17
CRE 08/09/2015 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 25k
24 juni 2015
O-000080/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000080/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Antonio Tajani, Andreas Schwab, för PPE-gruppen
Evelyne Gebhardt, för S&D-gruppen
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

 Angående: Uppföljning av handlingsplanerna för att främja de fria yrkenas ekonomi
 Svar i kammaren 

De fria yrkena kännetecknas av att de levererar personliga, oberoende och intellektuella tjänster och kräver yrkesmässiga kvalifikationer på hög nivå för att tjäna kundernas och allmänhetens intressen. Enligt kommissionen bidrar de fria yrkena i betydande grad till EU:s ekonomi. De gynnar samhället genom att tjäna allmänintresset på sådana områden såsom hälsa, rättvisa och säkerhet, och är en drivkraft för innovation och arbetstillfällen och utgör därmed ett viktigt verktyg för att främja återhämtningen från den ekonomiska och sociala kris som många medlemsstater brottas med. Det europeiska regelverket för de fria yrkena, som bland annat omfattar direktivet om yrkeskvalifikationer 2013/55/EU och tjänstedirektivet 2006/123/EU, hänger samman med särskilda yrkesregleringar och tillsyn från branschorgan på nationell nivå. Kommissionen har under senare år fullt ut erkänt entreprenörspotentialen i de fria yrkena. Parlamentet har på samma sätt alltid betonat och erkänt den stora vikten av de fria yrkena.

Inom ramen för handlingsplanen för företagande 2020 inrättades 2014 en arbetsgrupp för att främja de fria yrkenas ekonomi (”Bolstering the Business of Liberal Professions”) i syfte att bedöma de särskilda behoven hos företagare inom de fria yrkena, såsom förenkling, internationalisering och tillgång till finansiering. Vid konferensen om de fria yrkena som hölls den 9 april 2014 lade arbetsgruppen fram sina handlingsplaner. Dessa omfattar 1) företagarutbildning, 2) tillträde till marknader, 3) tillgång till finansiering, 4) minskning av regleringsbördan och (5) bättre representation och deltagande på europeisk nivå.

Kan kommissionen mot bakgrund av detta förklara vilka de nästa stegen blir när det gäller arbetsgruppens verksamhet och de handlingsplaner som lagts fram? Finns det någon färdplan för genomförandet av dessa handlingsplaner?

Enligt arbetsgruppen bör man planera för att de fria yrkena i högre grad beaktas i kommissionens arbete. Hur avser kommissionen att åstadkomma detta?

Samtidigt kartlägger kommissionen de reglerade yrkena och yrkesutövarnas rörlighet mellan medlemsstaterna. Hur bedömer kommissionen den aktuella situationen?

Vilka lagstiftningsinitiativ och andra initiativ avseende de fria yrkena i allmänhet kan förväntas under kommande år?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande