Parlamentní otázky
PDFWORD
24. června 2015
O-000081/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000081/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Elisabetta Gardini, za skupinu PPE

 Předmět: Udržitelnost systémů zdravotní péče v Evropě: budoucí výzvy

V posledních letech je na udržitelnost systémů zdravotní péče ve všech členských státech vyvíjen značný tlak: stárnoucí obyvatelstvo, rostoucí počet případů chronických onemocnění a rozdíly v dostupnosti společně se špatným hospodářským výhledem výrazně ohrožují efektivnost a účinnost zdravotní péče v Evropě.

Má-li být zaručena všeobecná dostupnost základních služeb zdravotní péče, včetně prevence a navazujících opatření, není řešením krátkodobý přístup založený pouze na snižování nákladů, ale je třeba vypracovat jasnou, účinnou a dlouhodobou strategii.

V souvislosti s tím musí členské státy spojit své prostředky, aby snížily náklady, zmenšily zpoždění a odstranily další nedostatky při poskytování zdravotní péče.

1. Jak hodlá Komise postupovat, aby odstranila nedostatky při poskytování zdravotní péče v souvislosti s doporučeními pro jednotlivé země v rámci evropského semestru a s nelegislativní iniciativou v oblasti průmyslové politiky pro farmaceutický průmysl a podpořila tak dosažení lepších výsledků?

2. Směrnice o přeshraniční zdravotní péči má významný dopad na životy pacientů trpících vzácnými onemocněními, zejména vzácnými typy rakoviny. Domnívá se Komise, že se provedení této směrnice opozdí?

3. Jaké konkrétní kroky jsou naplánovány na příští měsíce ke zlepšení harmonizace subjektů EU pro posuzování zdravotnických technologií s cílem zkrátit lhůty pro proplácení inovativních léků zachraňujících životy?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění