Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000100/2015

Teksty złożone :

O-000100/2015 (B8-1104/2015)

Debaty :

PV 11/11/2015 - 20
CRE 11/11/2015 - 20

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 28k
16 września 2015
O-000100/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000100/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iratxe García Pérez, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

 Przedmiot: Jak przebiega realizacja celów poprzednich programów Daphne w kontekście nowego programu "Prawa, równość i obywatelstwo"
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Programy Daphne odgrywają zasadniczą rolę w walce z przemocą wobec kobiet w UE i są prawdziwym sukcesem pod względem zarówno popularności, jak i skuteczności finansowanych projektów. Rozporządzenie (UE) nr 1381/2013 wyraźnie stanowi, że istotne jest, by nazwa „Daphne” została utrzymana w odniesieniu do działań mających na celu zapobieganie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz jej zwalczanie w ramach nowego programu „Prawa, równość i obywatelstwo”. Ponadto w różnych rezolucjach PE jest mowa o konieczności stałego wspierania finansowego programu Daphne oraz utrzymania jego profilu, aby nadal umożliwiać w szczególności organizacjom na rzecz praw kobiet w państwach członkowskich walkę z przemocą wobec kobiet.

W tym kontekście pojawia się pytanie: Jak będzie przebiegać realizacja celów poprzednich programów Daphne w kontekście nowego programu „Prawa, równość i obywatelstwo”? Potrzebna jest też większa jasność co do poziomu funduszy, które będą wydawane na cele w zakresie równości płci, przede wszystkim na szczegółowy cel zapobiegania wszelkim formom przemocy i zwalczania ich. Jak są przydzielane/wydawane środki na poszczególne grupy docelowe, zwłaszcza kobiety i dziewczęta? Jakie działania podejmuje Komisja w celu zapewnienia widoczności celów związanych z Daphne oraz zwiększenia wiedzy na temat możliwości finansowania w ramach nowego programu przy jednoczesnym uwzględnieniu wniosku o utrzymanie profilu byłego programu Daphne?

Z ostatniego sprawozdania nt. postępów w zakresie równości za rok 2014 r. wynika, że w roku tym Komisja wydała na międzynarodowe projekty oddolne służące walce z przemocą wobec kobiet i dziewcząt 9 mln EUR w ramach nowego programu „Prawa, równość i obywatelstwo”. Jak Komisja zamierza zapewnić przejrzystość informacji o działaniach wybranych do finansowania, aby umożliwić odpowiednią kontrolę realizacji szczegółowego celu zapobiegania przemocy i zwalczania jej.

Za cel szczegółowy uznaje się we wspomnianym wyżej programie „Prawa, równość i obywatelstwo” również propagowanie równości kobiet i mężczyzn oraz postępy w zakresie uwzględniania aspektu płci. Także w tym kontekście istotne są te same pytania dotyczące jasności i przejrzystości w odniesieniu do konkretnych kwot środków, które mają zostać wydane, i działań, które mają być finansowane, aby osiągnąć ten cel.

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna