Deputātu jautājumi
PDF 0kWORD 0k
2015. gada 21. septembris
O-000105/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000105/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Fredrick Federley, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Jens Rohde, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Marit Paulsen, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Ulrike Müller, Jacqueline Foster, Janusz Wojciechowski, Julie Girling, Mark Demesmaeker, Rikke Karlsson, David Borrelli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Marco Zullo, Rolandas Paksas, Dominique Bilde, Sophie Montel, Adam Szejnfeld, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Elisabeth Köstinger, Emil Radev, Henna Virkkunen, Milan Zver, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Alyn Smith, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Jill Evans, Keith Taylor, Klaus Buchner, Pascal Durand, Peter Eriksson, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Derek Vaughan, Flavio Zanonato, Jens Nilsson, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Momchil Nekov, Neena Gill, Nessa Childers, Olle Ludvigsson, Paul Brannen, Pavel Poc, Richard Howitt, Tibor Szanyi

 Temats: Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2015.-2020. gadam

Parlaments ir ļoti atzinīgi novērtējis Komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.-2015. gadam (COM(2012)0006), jo tajā skaidri norādīti galvenie darbības virzieni ES dzīvnieku labturības politikas jomā pēdējo piecu gadu laikā. Parlaments ir īpaši gandarīts par to, ka šajā stratēģijā iekļauti daudzi Parlamenta 2010. gada 5. maija rezolūcijā minētie aspekti(1).

Parlaments atzinīgi vērtē līdz šim sasniegto un mudina Komisiju nodrošināt, lai vēl atlikušie pasākumi tiktu paveikti laikus.

Vai Komisija 2016.-2020. gada laikposmam izstrādās jaunu dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju, lai nodrošinātu to darbību turpināmību un skaidrību, kas nepieciešamas ES dzīvnieku labturības politikas turpmākai pozitīvai attīstībai?

Vai Komisija kā jaunās dzīvnieku labturības stratēģijas būtiski svarīgu daļu sagatavos priekšlikumu vienkāršotam ES tiesiskajam regulējumam dzīvnieku labturības jomā, uz ko Parlaments aicināja savā 2012. gada 4. jūlija rezolūcijā par Eiropas Savienības dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģiju 2012.-2015. gadam(2)?

(1) OV C 81 E, 15.3.2011., 25. lpp.
(2) OV C 349 E, 29.11.2013., 62. lpp.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums