Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000109/2015

Esitatud tekstid :

O-000109/2015 (B8-0762/2015)

Arutelud :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 26k
23. september 2015
O-000109/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000109/2015
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Linda McAvan, Arengukomisjoni nimel

 Teema: Soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist arengukoostöös käsitleva ELi tegevuskava uuendamine
 Vastus täiskogul 

ELi tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta arengukoostöös (2010–2015) on etendanud olulist osa ELi ja selle liikmesriikide poolt soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise valdkonnas tehtavate jõupingutuste suurendamisel ja paremal koordineerimisel. Selle tegevuskava hindamisel jõuti järeldusele, et kuigi on saavutatud olulisi tulemusi, esines rakendamisel puudujääke. Uues tegevuskavas 2016–2020 kavatsetakse need puudujäägid kõrvaldada, et tegevusele moodustuks kindel alus kolmes järgmises kavandatud esmatähtsas valdkonnas: naiste ja tütarlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse tagamine; naiste majanduslike õiguste edendamine ning naiste ja tütarlaste hääle kuuldavaks tegemise ja osalemise tugevdamine.

1. Kas nõukogu jagab kehtiva tegevuskava hindamisel väljendatud muret, mis puudutab ebapiisavat rakendamist, ja kui jagab, siis millised on peamised takistused ja saadud kogemused, mis aitavad parandada uue tegevuskava rakendamist?

2. Kas nõukogu on nõus uue tegevuskava esmatähtsate valdkondadega ning millised on nende esmatähtsate valdkondade suurimad probleemid?

3. Milline on nõukogu seisukoht seoses välispoliitika sidususe tagamisega kõnealuse tegevuskava kohaldamise abil kogu välispoliitika suhtes, k.a poliitilised dialoogid kolmandate riikidega ja kaubandus?

4. Arvestades esimese tegevuskava rakendamisel tuvastatud puudujääke, kas nõukogu hakkab jälgima teise tegevuskava rakendamist liikmesriikide poolt ning nõudma, et nad tagaksid piisavad inimressursid ja rahalised vahendid selliseks rakendamiseks kodumaal ja saatkondades? Millised on parimad tavad läbipaistvuse ja aruandekohustuse tugevdamiseks selle tagamisel, et programmitöö oleks sootundlik ja et selles tegeletaks ebavõrdsuse algpõhjustega?

5. Kas nõukogu on kohustunud kasutama arengukoostöö rahastamisvahendi 2017. aasta vahehindamist ja 11. Euroopa Arengufondi tulemuslikkuse analüüsi, et hinnata nendest rahastatud programmide mõju naistele ja tütarlastele ning tegema vajalikke ümberjaotamisi, et kõrvaldada puudujäägid soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava rakendamises ja käsitleda 2015. aasta järgseid säästva arengu eesmärke?

6. Millisel määral ja kuidas on komisjon nõukogu arvates soodustanud täiendavust ja koordineerimist oma ja liikmesriikide meetmete vahel soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise valdkonnas?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusalane teave