Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000110/2015

Ingediende teksten :

O-000110/2015 (B8-0763/2015)

Debatten :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 26k
23 september 2015
O-000110/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000110/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Linda McAvan, namens de Commissie ontwikkelingssamenwerking

 Betreft: Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling
 Antwoord plenaire 

Het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling (2010-2015) heeft geresulteerd in meer en beter gecoördineerde inspanningen van de EU en haar lidstaten op het gebied van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. In de beoordelingen van het actieplan wordt gewezen op een aantal belangrijke resultaten, maar ook op tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging.

Het nieuwe actieplan voor de periode 2016-2020 is bedoeld om deze tekortkomingen aan te pakken, met name door een "institutionele cultuuromslag" om capaciteit, deskundigheid en opleidingen op het gebied van gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen te ontwikkelen, meer aandacht te besteden aan genderbewuste verslaglegging, monitoring en verantwoording en een resultaatgericht kader te hanteren. Er zullen drie prioriteitsgebieden worden voorgesteld: garanderen van de lichamelijke en geestelijke integriteit van vrouwen en meisjes; bevorderen van de economische rechten van vrouwen; en verlenen van een krachtigere stem aan vrouwen en meisjes en vergroting van hun participatie.

1. Is de Commissie van mening dat het nieuwe actieplan de vorm van een mededeling moet krijgen om het meer zichtbaarheid te geven en voor adequate parlementaire controle te zorgen?

2. Verbindt de Commissie zich ertoe de coherentie van het externe beleid te garanderen door het actieplan niet alleen op ontwikkelingssamenwerking, maar op alle onderdelen van het externe beleid, inclusief handel, toe te passen?

3. Welke middelen zullen er, gezien de tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging van het eerste actieplan, worden ingezet om toe te zien op een betere tenuitvoerlegging van het tweede actieplan, zowel op EU-niveau als door de lidstaten?

4. Is de Commissie bereid zich ertoe te verbinden gendergelijkheid en empowerment van vrouwen als onderwerp in de toekomstige jaarverslagen over de externe bijstand van de EU op te nemen?

5. Verbindt de Commissie zich ertoe de tussentijdse evaluatie van het instrument voor ontwikkelingssamenwerking in 2017 en de prestatiebeoordeling van het 11e EOF te gebruiken om de impact van de met het instrument voor ontwikkelingssamenwerking en het EOF gefinancierde programma's op vrouwen en meisjes te beoordelen en de nodige kredieten opnieuw toe te wijzen, om de tekortkomingen in de tenuitvoerlegging van het actieplan te remediëren en ervoor te zorgen dat de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor de periode na 2015 worden gehaald?

6. Zal de "institutionele cultuuromslag" zowel op de hoofdkantoren als in de EU-delegaties leiden tot meer zichtbaarheid en meer middelen voor genderkwesties, met inbegrip van een meer genderbewust humanresourcesbeleid en een verbintenis om de genderdeskundigheid van het personeel te verbeteren?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling