Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000110/2015

Ingivna texter :

O-000110/2015 (B8-0763/2015)

Debatter :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 26k
23 september 2015
O-000110/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000110/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Linda McAvan, för utskottet för utveckling

 Angående: Förnyelse av EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet
 Svar i kammaren 

EU:s handlingsplan för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2010–2015) har lett till en ökning och bättre samordning av EU:s och dess medlemsstaters insatser på området för jämställdhet och kvinnors egenmakt. I utvärderingarna av handlingsplanen konstateras ett antal viktiga resultat, men även svagheter i genomförandet.

Den nya handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet (2016–2020) är avsedd att råda bot på dessa brister, framför allt genom en ”institutionell kulturförändring” för att bygga upp kapacitet, expertis och utbildning på området jämställdhet och kvinnors egenmakt, en ökad fokusering på jämställdhetsinriktad rapportering och en resultatbaserad ram. Tre prioriterade områden kommer att föreslås: trygga kvinnors och flickors fysiska och psykiska integritet, främja kvinnors ekonomiska rättigheter och stärka kvinnors och flickors talan och deltagande.

1. Anser kommissionen att den nya handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet bör utformas som ett meddelande för att höja dess profil och säkra adekvat granskning från parlamentets sida?

2. Har kommissionen förbundit sig att säkra konsekvens i den externa politiken genom att tillämpa handlingsplanen på utvecklingssammarbetet, men även på all extern politik, inbegripet handeln?

3. Vilka åtgärder kommer man, mot bakgrund av de fastställda bristerna i genomförandet av den första handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet, att vidta för att säkra ett bättre genomförande av den andra handlingsplanen, både på EU-nivå och i medlemsstaterna?

4. Är kommissionen villig att förbinda sig att ta med jämställdhetsperspektivet och kvinnors egenmakt som ett tema i framtida årsrapporter om EU:s externa bistånd?

5. Har kommissionen förbundit sig att använda 2017 års halvtidsöversyn av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och resultatöversynen av elfte EUF för att bedöma hur program finansierade via finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och EUF påverkar kvinnor och flickor, och att göra nödvändiga omfördelningar för att åtgärda bristerna i genomförandet av handlingsplanen för jämställdhet och kvinnors egenmakt i utvecklingssamarbetet och ta hänsyn till målen för hållbar utveckling efter 2015?

6. Kommer den ”institutionella kulturförändringen” att bidra till en höjd profil och mer resurser för jämställdhetsfrågor, både på huvudkontoren och i EU:s delegationer, inbegripet en mer jämställdhetsinriktad personalpolitik och ett åtagande att öka personalens kunskap om jämställdhetsfrågor?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande