Förfarande : 2015/2865(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000113/2015

Ingivna texter :

O-000113/2015 (B8-0764/2015)

Debatter :

PV 06/10/2015 - 11
CRE 06/10/2015 - 11

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.16
CRE 27/10/2015 - 5.16

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 106kWORD 25k
28 september 2015
O-000113/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000113/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Giovanni La Via, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Vicky Ford, för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Jerzy Buzek, för utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Michael Cramer, för utskottet för transport och turism

 Angående: Utsläppsmätningar i bilindustrin
 Svar i kammaren 

Den 18 september 2015 sände Förenta staternas miljöskyddsnämnd (EPA) en underrättelse till Volkswagen om överträdelse av utsläppsgränser. EPA och Kaliforniens luftkvalitetsnämnd (CARB) har granskat ett antal dieselbilmodeller som tillverkats av Volkswagen och samlat in bevis för att fordonen under körning släppte ut upp till 40 gånger mer föroreningar än vad gränsvärdena medger. Volkswagen har därefter medgivit att de manipulerat testerna för dieselutsläppsnivåerna på den amerikanska marknaden genom systematisk användning av ”manipulationsanordningar” som lurar utsläppstesten för kväveoxider (NOx) och är uttryckligen förbjudna enligt förordning (EG) nr 715/2007.

Skyddet av allmänheten, allmänhetens hälsa och luftkvaliteten är viktigt precis som det är viktigt med konsumentförtroende och förtroende för de standarder och typgodkännandemekanismer som används i Europa. Därför måste det tillhandahållas information för att man ska kunna avgöra huruvida de europeiska testsystemen också har varit utsatta för sådan manipulation.

– Hur kommer kommissionen att gå tillväga för att noggrant utreda all manipulation – av det slag som upptäckts i Förenta staterna – som Volkswagen och andra biltillverkare eventuellt har gjort sig skyldiga till vad gäller godkännandeförfarandet för utsläppsgränser, vad gäller både diesel- och bensindrivna fordon?

– Nationella typgodkännandemyndigheter har varit sena att upptäcka dessa vilseledande metoder, som kan ha använts under många år. Vilken har kommissionens roll varit hittills? Hur kan man säkerställa nationella typgodkännande- och testmyndigheters oberoende och ansvarsutkrävande?

– Berörs även andra förorenande utsläpp än NOx, eller till och med utsläpp av växthusgaser (CO2)?

– Vad kommer kommissionen att göra för att förbättra och harmonisera utsläppstesten, för att bättre spegla verklig användning av motorfordon efter införandet av utsläppstest vid verklig körning? Kommer denna testmetod att ha införts 2017, med en överensstämmelsefaktor på 1 och på grundval av slumpvisa testcykler?

– Har kommissionen redan vidtagit åtgärder för att förhindra liknande situationer? Behövs det ytterligare åtgärder för att förbättra genomförandet och efterlevnaden av EU:s lagstiftning och för att undanröja kryphål?

– Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att stärka genomförandet av EU:s strategi för ett hållbart och resurseffektivt transportsystem för vägfordon och andra transportmedel?

– Hur avser kommissionen att hålla parlamentet informerat om sin utredning?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande