Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDFWORD
30. september 2015
O-000117/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000117/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David Casa, Georges Bach, for PPE-Gruppen

 Om: Forebyggende foranstaltninger for udligning af forskellen mellem kønnene med hensyn til pensioner i EU

Forskellen mellem kønnene med hensyn til pensioner, der afspejler alle de ulemper, som kvinder oplever gennem deres arbejdsliv, og er en følge af forskellen mellem kvinders og mænds deltagelse på arbejdsmarkedet, er nået et alarmerende niveau på 39 % på trods af fremskridtene på ligestillingsområdet og investeringer i politikker for social inklusion.

Forskellen mellem kønnene med hensyn til pensioner er et resultat af kvinders lavere deltagelsesgrad og dårligere stilling på arbejdsmarkedet, som hovedsagelig skyldes en utilstrækkelig balance mellem arbejdslivet og privatlivet. Kvinder arbejder mindre og i færre timer på grund af den begrænsede adgang til pasningsordninger, og fordi de bruger uforholdsmæssigt mere tid på ulønnet husligt arbejde.

Med henblik på at fremme en langsigtet, inklusiv vækst er vi nødt til at betragte udligningen af forskellen mellem kønnene med hensyn til pensioner som et økonomisk mål, der er tæt forbundet med Europa 2020-målene. Opfyldelsen af beskæftigelsesmålet på 75 % for kvinder i hele EU (som allerede er nået for mænds vedkommende på EU-plan) er helt afgørende for at sikre mere ligelige pensioner i fremtiden og en langsigtet bæredygtighed for pensionssystemerne.

1. Hvad vil Kommissionen gøre for at udligne forskellen mellem kønnene med hensyn til pensioner og imødegå de bagvedliggende årsager? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at forhindre, at der også i fremtiden vil være forskel mellem kønnene med hensyn til pensioner, navnlig med henblik på at øge kvinders tilstedeværelse og lige muligheder på arbejdsmarkedet og politikker, der skaber balance mellem arbejdsliv og privatliv, især i særligt vanskelige situationer, f.eks. for kvinder, der har et barn med handicap?

2. Hvordan vil Kommissionen overvåge forskellen mellem kønnene med hensyn til pensioner i medlemsstaterne? Vil Kommissionen etablere en indikator for forskellen mellem kønnene med hensyn til pensioner som en afgørende faktor i vurderingen af ligestillingspolitikkernes effektivitet og medtage denne indikator i den fælles evalueringsramme og blandt de sociale indikatorer i det europæiske semester?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse