Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDFWORD
30 Σεπτεμβρίου 2015
O-000117/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000117/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David Casa, Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

 Θέμα: Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων στην ΕΕ

Η συνταξιοδοτική ανισότητα των φύλων, η οποία αντικατοπτρίζει τα συσσωρευμένα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες καθόλη τη διάρκεια της εργασιακής τους ζωής και η οποία είναι το αποτέλεσμα των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, έχει αυξηθεί αξιοσημείωτα, φτάνοντας το 39%, παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί στους τομείς της ισότητας των φύλων και της επένδυσης σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης.

Η συνταξιοδοτική ανισότητα των φύλων είναι αποτέλεσμα της χαμηλότερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και της μειονεκτικής θέσης που κατέχουν σε αυτήν, η οποία οφείλεται κυρίως στη μη ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Οι γυναίκες εργάζονται λιγότερο και με μειωμένο ωράριο εργασίας λόγω της περιορισμένης πρόσβασής τους σε υπηρεσίες φροντίδας και επειδή ο χρόνος που αφιερώνουν σε μη αμειβόμενες οικιακές εργασίες είναι δυσανάλογα περισσότερος.

Για να προωθήσουμε την μακροπρόθεσμη, συμμετοχική ανάπτυξη, πρέπει να θέσουμε τη μείωση της συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων ως οικονομικό στόχο, ο οποίος συνδέεται στενά με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Είναι σημαντικό να πετύχουμε το ποσοστό του 75% που έχει τεθεί ως στόχος για την απασχόληση των γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ (ο οποίος έχει ήδη επιτευχθεί για τους άντρες σε επίπεδο ΕΕ), ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα για τις μελλοντικές συντάξεις και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

1. Ποιες ενέργειες θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή ώστε να εξαλειφθεί η συνταξιοδοτική ανισότητα των φύλων και να αντιμετωπιστούν οι υποκείμενες αιτίες της; Ποια μέτρα θα εφαρμόσει για να αποτρέψει την εμφάνιση συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων στο μέλλον, ιδίως στους τομείς της ενίσχυσης της παρουσίας των γυναικών και των ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας και στις πολιτικές για την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε ιδιαιτέρως δύσκολες καταστάσεις, όπως οι περιπτώσεις γυναικών που ανατρέφουν παιδιά με αναπηρίες;

2. Πώς θα παρακολουθήσει η Επιτροπή τη συνταξιοδοτική ανισότητα των φύλων στα κράτη μέλη; Θα θεσπίσει δείκτη συνταξιοδοτικής ανισότητας των φύλων, ο οποίος θα λειτουργεί ως συντελεστής προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την ισότητα των φύλων, και θα τον συμπεριλάβει στο πλαίσιο κοινής αξιολόγησης και στους κοινωνικούς δείκτες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου