Parlamentsfrågor
PDFWORD
30 september 2015
O-000117/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000117/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné, Claude Rolin, Ádám Kósa, Eduard Kukan, Romana Tomc, Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Michaela Šojdrová, Antonio Tajani, Anna Záborská, Danuta Jazłowiecka, David Casa, Georges Bach, för PPE-gruppen

 Angående: Förebyggande åtgärder för att ta itu med pensionsklyftan mellan kvinnor och män i EU

Pensionsklyftan mellan kvinnor och män, som återspeglar de nackdelar som kvinnor samlar på sig under sitt yrkesverksamma liv, och som är resultatet av skillnaderna i deltagande på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män, har nått en iögonenfallande nivå av 39 procent, trots framsteg på jämställdhetsområdet och investeringar i politik för social integrering.

Pensionsklyftan mellan kvinnor och män är ett resultat av kvinnors lägre deltagande och missgynnade ställning på arbetsmarknaden, vilket i huvudsak är en följd av en otillräcklig balans mellan yrkesliv och privatliv. Kvinnor arbetar mindre och kortare tid på grund av begränsad tillgång till omsorgstjänster och eftersom de lägger oproportionerligt mer tid på obetalt arbete i hemmet.

I syfte att främja en långsiktig tillväxt för alla behöver vi se minskningen av pensionsklyftan mellan kvinnor och män som ett ekonomiskt mål med starka kopplingar till målen för Europa 2020-strategin. Målet med en sysselsättningsnivå på 75 procent för kvinnor i hela EU (som redan har uppnåtts för män på EU-nivå) måste uppnås om man ska kunna säkerställa mer jämlika framtida pensioner och ett pensionssystem som är långsiktigt hållbart.

1. Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att överbrygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män och ta itu med de underliggande orsakerna? Vilka åtgärder kommer kommissionen att genomföra för att förebygga en framtida pensionsklyfta mellan kvinnor och män, särskilt avseende strategier för att öka kvinnors närvaro och lika möjligheter på arbetsmarknaden och för att skapa balans mellan yrkesliv och privatliv, med extra noggrant beaktande av särskilt svåra situationer, såsom kvinnor med handikappade barn?

2. Hur kommer kommissionen att övervaka pensionsklyftan mellan kvinnor och män i medlemsstaterna? Kommer den att införa indikatorn för pensionsklyftan mellan kvinnor och män som den avgörande faktorn för hur effektiva jämlikhetsstrategier är och inkludera den i den gemensamma bedömningsramen och de sociala indikatorerna i den europeiska planeringsterminen?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande