Deputātu jautājumi
PDF 184kWORD 27k
2015. gada 29. oktobris
O-000137/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000137/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Patrizia Toia, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, S&D grupas vārdā

 Temats: Nulles likme

Nulles likme ir dažu internetpiekļuves sniedzēju, jo īpaši mobilo sakaru operatoru, izmantota komercprakse, ļaujot galalietotājiem piekļūt noteiktam saturam, pakalpojumiem vai lietotnēm bez maksas vai neuzskaitot šo konkrēto datu izmantojumu. Nulles likmi var piemērot vai nu kā maksas neaprēķināšanu par konkrēto lietotņu izraisīto datu plūsmu, vai situācijās, kad lietotāji var piekļūt pakalpojumam pat tad, ja viņiem nav datu plānu. Tas var kaitēt konkurencei un apgrūtināt jaunu inovatīvu pakalpojumu piekļuvi tirgum saistībā ar cenu diskrimināciju un radot situācijas, kad galalietotāju izvēle ir samazināta. Tas ir pretrunā galalietotāju tiesībām ar savu interneta piekļuves pakalpojumu piekļūt informācijai un saturam un izplatīt to, lietot un nodrošināt lietotnes un pakalpojumus un lietot pašu izvēlētas galiekārtas neatkarīgi no galalietotāja vai nodrošinātāja atrašanās vietas vai pakalpojuma, informācijas vai satura atrašanās vietas, izcelsmes vai galamērķa.

Saskaņā ar UNESCO Konvenciju par kultūras daudzveidību ES ir apņēmusies aizsargāt plurālismu Eiropas Savienībā. Šī dimensija ir jāņem vērā citās ES politikas jomās, piemēram, iekšējā tirgū. Šajā sakarā ir nepieciešamas tiesiskas darbības ārpus ES pretmonopola un konkurences tiesību aktiem, lai nepieļautu noplicināšanu kultūras jomā saistībā ar kultūras un plašsaziņas līdzekļu plurālisma mazināšanu.

Vai Komisija var precizēt, kā tīkla neitralitātes un kultūras daudzveidības principi var aizsargāt lietotājus pret nulles likmes praksi, kas potenciāli mudina internetpiekļuves sniedzējus radīt diskrimināciju starp tiešsaistes satura un pakalpojumu avotiem?

Kā Komisija novērsīs šīs pret konkurenci vērstās un diskriminējošās rīcības izplatīšanos, kas faktiski izpaužas kā pozitīva cenu diskriminācija?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums