Διαδικασία : 2015/2981(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000146/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000146/2015 (B8-1112/2015)

Συζήτηση :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 190kWORD 29k
18 Νοεμβρίου 2015
O-000146/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000146/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

 Θέμα: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση (G2/12 και G2/13) του διευρυμένου Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), είναι δυνατή η κατοχύρωση φυτικών γνωρισμάτων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μεταξύ άλλων και όταν αυτά τα γνωρίσματα αναπτύσσονται ή αποκτώνται με κατ' ουσίαν τεχνικές βιολογικής βελτίωσης. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί στενότερη ερμηνεία του άρθρου 53(β) της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και συνεπάγεται έτσι ένα εύρος δυνατοτήτων για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με αντικείμενο ποικιλίες φυτών. Τούτο έρχεται σε άμεση αντίθεση με την εξαίρεση όσων παράγουν νέες ποικιλίες, όπως δηλώνεται στο άρθρο 15 της Πράξης του 1991 της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών και στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94. Είναι αναγκαίο να υπάρχει απεριόριστη πρόσβαση σε βιολογικό υλικό, για να τονώνεται το καινοτόμο δυναμικό της τομέα βελτίωσης φυτών. Αυτή η απόφαση του ΕΓΔΕ υπονομεύει την καινοτόμο ικανότητα του τομέα βελτίωσης φυτών να αναπτύξει νέες ποικιλίες και συνιστά απειλή για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια. Θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλίων στην αγορά τροφίμων με τη μείωση της ποικιλίας τροφίμων που προσφέρονται στους καταναλωτές.

Είναι σημαντικότατο να εξισορροπιστεί η νομοθεσία της ΕΕ (ιδίως η οδηγία 98/44/ΕΚ), για να τηρηθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (UPOV) και να προωθηθεί η καινοτόμος ανταγωνιστικότητα εντός τους ευρωπαϊκού τομέα βελτίωσης φυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 26 των κανόνων εφαρμογής της ΕΕΤ, η οδηγία 98/44/ΕΚ χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέσο ερμηνείας για αιτήσεις χορήγησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν βιοτεχνολογικές εφευρέσεις. Μία αποσαφήνιση στην οδηγία 98/44/ΕΚ θα έχει άμεσο αποτέλεσμα στην πρακτική του ΕΓΔΕ.

1. Είναι εν γνώσει της Επιτροπής ότι αυτή η απόφαση του ΕΓΔΕ υπονομεύει την καινοτομία καθιστώντας τους παραγωγούς ποικιλιών εξαρτημένους από τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κατά συνέπεια θα έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια παραγωγή τροφίμων και την επισιτιστική ασφάλεια;

2. Μπορεί η Επιτροπή να αποσαφηνίσει επειγόντως την οδηγία 98/44/ΕΚ, για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εξαίρεση των φυτικών ποικιλιών και γνωρισμάτων από τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να διασφαλιστεί η απεριόριστη χρήση βιολογικού υλικού από παραγωγούς ποικιλιών για την τόνωση της καινοτομίας, να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες για τις ΜΜΕ στον τομέα της βελτίωσης των φυτών, όπως ζητείται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 10 Μαΐου 2012 σχετικά με την κατοχύρωση των κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας(1);

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0202.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου