Parlamentsfrågor
PDF 96kWORD 24k
14 december 2015
O-000160/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000160/2015
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Angel Dzhambazki, Hans-Olaf Henkel, Andrew Lewer, Emma McClarkin, Geoffrey Van Orden, Kazimierz Michał Ujazdowski, Helga Stevens, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Remo Sernagiotto, Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Karol Karski, Amjad Bashir, Edward Czesak, Beatrix von Storch, Bernd Lucke, Ulrike Trebesius, Joachim Starbatty, Bernd Kölmel, Raffaele Fitto, Timothy Kirkhope, för ECR-gruppen

 Angående: Ökat terroristhot

Efter de tragiska attentaten den 13 november 2015 i Paris framgår det att mer behöver göras för att förhindra terrorister och brottslingar att resa mellan medlemsstaterna och för att minska tillgången till olagliga vapen och sprängämnen. Akuta åtgärder behövs för att garantera säkerheten för medborgarna i våra länder och skydda deras friheter samtidigt som kampen mot extremism och terrorism intensifieras.

1. I vilken utsträckning kan man påvisa problem i samband med informationsutbyte inom och mellan medlemsstaterna?

2. Vilka förbättringar rekommenderas för att förhindra att brottslingar och olagliga vapen rör sig mellan medlemsstaterna?

3. Vilka ytterligare åtgärder planerar medlemsstaterna och Frontex att införa för att förhindra att extremister kommer in i EU via de yttre gränserna?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande