Парламентарни въпроси
PDF 206kWORD 29k
21 декември 2015 г.
O-000161/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000161/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume, Edouard Martin, Guillaume Balas, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Emmanuel Maurel, Isabella De Monte, Georgi Pirinski, Jean-Paul Denanot, Tibor Szanyi, Miriam Dalli, Louis-Joseph Manscour, Tonino Picula, Gilles Pargneaux, Hugues Bayet, Vincent Peillon, István Ujhelyi, Lucy Anderson, Zigmantas Balčytis, Nicola Caputo, Virginie Rozière, Ana Gomes, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Siôn Simon, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Kashetu Kyenge, Claude Moraes, Maria Arena, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Iliana Iotova, Luigi Morgano, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Gabriele Preuß, Vilija Blinkevičiūtė, Karoline Graswander-Hainz

 Относно: Мерки за повишаване на сигурността на железопътния транспорт в Европа

В последно време Европа се сблъска с поредица от терористични атаки или опити за атаки в различни държави членки. На 29 август 2015 г. министри от Германия, Италия, Испания, Люксембург, Белгия, Нидерландия, Обединеното кралство и Швейцария, членовете на Европейската комисия, отговарящи за транспорта и вътрешните работи, и координаторът на ЕС за борба с тероризма се срещнаха, за да обсъдят възможни инициативи за засилване и развиване на сигурността на железопътния транспорт: многонационални полицейски екипи за гарантиране на сигурността на борда, визуална проверка и контрол на багажа, превръщане на поименните билети за международни влакове в общо правило, систематично използване на видеонаблюдението и др. Досега това не е довело до конкретни мерки на европейско равнище.

Междувременно френските органи решиха да приложат някои мерки в отговор на спешната необходимост от повече сигурност във влаковете „Талис“ (Thalys), като по този начин доказаха, че такива мерки могат да бъдат въведени: инсталиране на скенери с металдетекторна рамка, повишаване на правомощията на агентите по сигурността на SNCF (SUGE) и извършване на проверки на самоличността на случаен принцип. Тези мерки са само начален етап и не могат да бъдат напълно ефективни, докато не бъдат въведени на транснационално равнище.

За момента, когато става въпрос за сигурност в железопътния транспорт, Комисията взема предвид само вандализма и обикновените престъпления. Кога Комисията ще въведе цялостен пакет от мерки за сигурност, за да обхване и терористичните заплахи?

Ясно е, че транспортът е международен по своя характер, поради което е от решаващо значение да се гарантира съгласуван на равнище ЕС подход към стандартите за сигурност. Важно е също така да се използва напълно потенциалът на съществуващите инструменти, като например Европейската мрежа на полицейските сили на железниците (RAILPOL), която е много полезна мрежа. Как може работата на RAILPOL да формира основата за общ европейски подход по отношение на сигурността? Изглежда, че експертната група по сигурността на сухопътния транспорт (LANDSEC) не е толкова ефикасна, колкото би могла да бъде: склонна ли е Комисията да предприеме подходящи мерки, така че тази експертна група да заседава по-често и да се съсредоточи върху сигурността в железопътния транспорт? По какъв начин Комисията възнамерява да създаде и приложи хармонизирани стандарти за сигурност в железопътния транспорт в ЕС? Във връзка с това Комисията обмисля ли създаването на специализирана агенция?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация